Vid köp av häst, liksom vid andra typer av köp exempelvis ett bilköp, hör det till sakens natur att man som köpare vill undersöka varan så att den stämmer överens med dennes förväntningar och inte är behäftad med fel som man inte kan godta. Undersökningen syftar alltså till att köparen skall få en så god uppfattning om varans skick och därmed avgöra om varan är köpvärd eller inte. Eftersom hästar är levande djur rekommenderas att det inte går alltför lång tid mellan undersökningen av hästen och själva köpet av hästen. Mycket kan ju hända under tiden.

Krav på att undersöka hästen före köpet?

Nej, det finns inget lagstadgat krav på att köpare ska undersöka hästen före köpet oavsett om det är ett konsumentköp eller vanligt köp enligt köplagen. Men om köparen väljer att faktiskt undersöka hästen före köpet men inte gör en tillräckligt noggrann undersökning eller när köparen trots uppmaning från säljaren låter bli att undersöka hästen, är köparen enligt köplagen senare förhindrad att utkräva ansvar av säljaren för fel som senare upptäcks. Detta förutsatt att felet faktiskt borde ha upptäckts vid undersökningen. Hur mycket man bör undersöka hästen innan köpet varierar beroende på bland annat hästens pris och vad man ska använda hästen till. Men man brukar säga att en häst som har undersökts på klinik (inkl röntgats) av en legitimerad veterinär med meddelandet att hästen är utan anmärkning, har köparen normalt sett gjort en tillräckligt noggrann undersökning.

Krav på att undersöka hästen vid avlämnandet (efter köpet)?

Om hästköpet faller under köplagens tillämplighet, har köparen en undersökningsplikt efter köpet. Det innebär att köparen behöver aktivt undersöka hästen vid avlämnandet för att undvika att reklamera eventuella fel för sent. Köparen måste nämligen reklamera fel inom skälig tid från det att köparen upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Det går inte att säga exakt vad som är skälig tid utan det varierar från fall till fall, men tidsfristen är relativt kort. Vår rekommendation är alltid att reklamera felet till säljaren omgående. Värt att nämna är att den yttersta tidsfristen för reklamation vid köp enligt köplagen är två år. Därefter är köparen i princip förhindrad att utkräva ansvar av säljaren även om hästen senare skulle uppvisa fel, om inte säljaren har lämnat en garanti eller liknande eller agerat illojalt. En försummad undersökning efter köpet innebär däremot inte att köparen går miste om sin rätt att göra gällande fel som inte borde ha upptäckts vid en sådan undersökning, s k dolda fel.

För konsumenter gäller ingen undersökningsplikt efter köpet, det vill säga du behöver inte aktivt undersöka hästen för eventuella fel. Däremot behöver du vara uppmärksam på eventuella fel som framträder alltjämt efter köpet och i så fall reklamera felet till säljaren så snart som möjligt. Reklamationsfristen börjar nämligen löpa från det som konsumenten känt till felet eller borde ha känt till det. Fel som konsumenten meddelar säljaren inom två månader från det att konsumenten märkt felet anses alltid ha reklamerats i rätt tid. Den yttersta tidsfristen för reklamation vid konsumentköp är tre år. Därefter är man, som vid köp enligt köplagen, i princip förhindrad att utkräva ansvar av säljaren även om hästen senare skulle uppvisa fel, om inte säljaren har lämnat en garanti eller liknande eller agerat illojalt.