Hästköp från en hästhandlare

När du som privatperson köper häst av en hästhandlare blir konsumentköplagens regler tillämpliga. Konsumentköplagen syftar till att hjälpa köparen i avtalsrelationen mellan säljare och köpare. Det innebär bland annat att parterna inte kan avtala om sämre villkor för köparen än de som anges i lagen. Skulle sådana avtalsvillkor ändock finnas med i avtalet blir de ogiltiga gentemot köparen.

Hästköp från en privatperson

Om säljaren istället är en privatperson är det köplagens regler som gäller vid eventuell tvist mellan parterna. Köplagen utgår från att köpare och säljare är jämbördiga parter. Parterna kan därför fritt avtala om vad som ska gälla för köpet och detta oavsett om det är bättre eller sämre villkor för köparen än vad som anges i köplagen. Den enda begränsningen som parterna har att förhålla sig till är att avtalet inte får innehålla oskäliga villkor, vilka i så fall annars kan komma att jämkas eller åsidosättas vid eventuell tvist mellan parterna.

Hästköp via en hästförmedlare

När du som privatperson har köpt häst via en hästförmedlare som är näringsidkare gäller konsumentköplagens regler – oavsett om ägaren (säljaren) till hästen är en privatperson eller näringsidkare. I den här situationen bär hästhandlaren och säljaren samma ansvar mot köparen. Om det exempelvis skulle visa sig att hästen inte är som utlovat i köpekontraktet, kan alltså köparen välja att rikta krav mot hästhandlaren eller säljaren.

En annan viktig skillnad för om det klassificeras som ett konsumentköp eller ett köp enligt köplagen, är att köparen vid konsumentköp inte behöver visa att hästens fel funnits vid försäljningen om felet visar sig inom sex månader från köpet. Denna bevislättnadsregel finns inte vid hästköp av privatperson.