I Sverige förekommer olika omständigheter och situationer som kan medföra ”rabatt” på straff.

Straffvärdet av ett brott kan i sig påverkas av olika förmildrande omständigheter och bli lägre än normalt. Exempel på såna omständigheter kan t ex vara att brottets provocerats fram av någon annans kränkande beteende eller om den som begått brottet haft svårt att inse vad gärningen innebär på grund av en allvarlig psykisk störning eller liknande. Övriga förhållanden som kan leda till att det anses finnas förmildrande omständigheter vid bedömningen av ett brotts straffvärde finns i 29 kap 3 § brottsbalken.

Sen finns det andra omständigheter kring personen som döms för brott som kan göra att straffet reduceras och vid straffmätningen sätts lägre än det egentliga straffvärdet. Det kan t ex vara fallet om man förlorat jobbet på grund av brottet, att det gått en anmärkningsvärt lång tid sedan brottet begåtts i förhållande till brottets art, att man skadats allvarligt vid brottet eller att man utvisas på grund av brottet och lider men av det. Även hög ålder och dålig hälsa kan ibland fungera som sänkande på straffet.

Under vissa förhållanden kan också medverkan från den tilltalades vid själva polisutredningen medföra att straffet sätts ned. Att ha suttit häktad under lång tid med restriktioner kan också ge en viss sänkning av straffet. Den fullständiga uppräkningen av sådana omständigheter, som kallas billighetshänsyn, finns i 29 kap 5 § brottsbalken.

Till det kommer den så kallade ungdomsrabatten i 29 kap 7 § brottsbalken som innebär att en åldersreduktion alltid ska för ungdomar. Det faktum att man är ung betraktas som en i sig förmildrande omständighet vid straffmätningen kan man säga. Rätten får då döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet. Ungdomsrabatten blir aktuell för personer som begått brott innan de fyllt 21 år.

 Hur beräknas ungdomsreduktionen?

Ju yngre man är, desto mer rabatt får man, dvs man får ett lindrigare straff än vad en vuxen hade fått. Rör det sig om böter får man betala ett lägre antal än en vuxen. Det krävs inte att gärningspersonens låga ålder har påverkat handlandet för att bestämmelsen om ungdomsreduktion ska bli aktuell utan det gäller alla från 15 år fram till att man fyllt 21 år.

 Hur beräknas reduktionen för flerfaldig brottslighet?

Om man vid ett tillfälle döms för flera brott sker en viss reduktion av straffet på så sätt att asperationsprincipen blir tillämplig. Principen innebär att man vid bedömningen av straffvärdet utgår från det allvarligaste brottet och sen lägger till en minskande del av straffvärdet för vart och ett av de övriga brotten i ordning efter brottens allvar. Följden av det blir i praktiken att straffet man döms till för flerfaldig brottslighet är lägre än om man skulle addera straffvärdena för varje enskilt brott. På så sätt uppstår en viss rabatt av straffet när man döms för flera brott samtidigt.

 Kan rabattsystemen få till följd att straffet kan understiga vad som framgår av straffskalan för respektive brott?

Ja, se ovan nämnda bestämmelser.