Jag äger idag bostaden som vi båda bor i. Vi ska dock snart gifta oss och jag undrar därför hur detta kommer påverka äganderätten till bostaden.
Kommer ägandet av bostaden vara delad  eller fortsätter jag att vara den som äger?
Vad händer om vi skulle skiljas?

Oavsett om Ni ingår äktenskap eller inte skall bostaden anses tillhöra den som faktiskt betalat för den. Äganderätten förändras således inte genom giftermål. Du kommer därför att vara bostadens ägare även efter det att Ni ingått äktenskap.

Vid en eventuell skilsmässa förändras dock läget. All egendom, som inte gjorts till någon makes enskilda genom äktenskapsförord eller testamente, ska vid en bodelning betraktas som giftorättsgods och delas lika mellan Er.
Vid en bodelning har det således ingen betydelse vem av Er som stått för kostnaderna beträffande bostaden. Det är dock vanligt förekommande att den ena maken övertar den gemensamma bostaden i samband med bodelningen. Den andra maken skall då kompenseras ekonomiskt för detta.

Situationen ovan kan givetvis undvikas genom att Ni upprättar ett äktenskapsförord som säger att bostaden är Din enskilda egendom och att den därför inte ska ingå i bodelningen.