Principen att unga personer som begår brott ska få mildare straff än vuxna har länge funnits både i Sverige och i många andra länder. Med unga personer avses de som inte har fyllt 21 år och ju yngre personen är, desto större hänsyn ska tas till åldern när straffet bestäms. En person som är under 21 år kan t.ex. få ett kortare fängelsestraff eller ett lägre antal dagsböter än en vuxen. Den unges ålder kan också medföra att straffet bestäms till böter för ett brott som normalt leder till ett fängelsestraff för en vuxen. Vidare finns särskilda påföljder för unga personer som begår brott, nämligen ungdomstjänst (oavlönat arbete), ungdomsvård och sluten ungdomsvård.

Det finns tre viktiga skäl som motiverar att unga ska få mildare straff. Det första är att unga personer har en outvecklad ansvarsförmåga. Den outvecklade ansvarsförmågan beror på att yngre personer biologiskt befinner sig i ett utvecklingsstadium där förmågan att bl.a. känna empati och ha självkontroll är begränsad. Det vore inte rimligt att en ung person som saknar ett fullt utvecklat konsekvenstänkande dömdes till ett lika hårt straff som en vuxen som fullt ut förstår konsekvenserna av sitt handlande.

Det andra skälet är att unga personer i allmänhet drabbas hårdare än vuxna av straff. Bestraffning kan motverka att en ung person utvecklar den mognad och självkänsla som behövs för att inte fastna i kriminalitet utan leva ett ansvarsfullt vuxenliv. Sedan lång tid tillbaka är det en grundläggande princip att unga personer endast i undantagsfall ska dömas till fängelse. Ett fängelsestraff har en nedbrytande effekt på unga personer och medför en högre risk för att de begår nya brott. Straffen för unga är i stället i större utsträckning inriktade mot vård. De har till syfte att motverka fortsatt kriminalitet och är utvecklade med beaktande av FN:s barnkonvention.

Det sista skälet till att unga får mildare straff än vuxna är att unga personer behöver mötas av en större tolerans. Deras mognadsprocess innefattar frigörelse från föräldrar, försök att ta ansvar för sitt liv, experimenterande och testande av gränser. Därmed är det ofrånkomligt att många unga kommer att göra dumheter.

I skrivande stund finns ett utkast till lagrådsremiss där det föreslås vissa ändringar i fråga om påföljder för lagöverträdare i åldersgruppen 18 – 20 år. Bl.a. föreslås att dessa personers ålder inte ska beaktas när de begått ett brott för vilket är föreskrivet fängelse i lägst ett år. Vidare föreslås även att de särskilda ungdomspåföljderna i princip ska vara förbehållna personer som inte fyllt 18 år vid tidpunkten för brottet.

Från och med den 1 januari 2021, då ny lag avseende påföljder för lagöverträdare under 18 år träder i kraft, kommer det även vara möjligt att bestämma påföljden för personer under 18 år till ungdomstillsyn och ungdomsövervakning.