Ett kompanjonsavtal är en övergripande benämning på ett avtal som ingås mellan ägarna av ett företag. Beroende på företagsform finns det även andra benämningar på kompanjonsavtal, ex. ett aktieägaravtal eller konsortialavtal (ingås mellan ägarna av ett aktiebolag), ett handelsbolagsavtal eller bolagsavtal (ingås mellan bolagsmännen i ett handelsbolag), partneravtal osv. Kompanjonsavtalet syftar normalt till att på förhand reglera ägarnas ansvar i företaget och ägarnas insatser i företaget. Det syftar även till att fördela riskerna mellan ägarna, tydliggöra beslutsvägar för förutsedda och oförutsedda händelser i företaget samt att dokumentera målsättningarna med ägandet och företaget på kort och/eller lång sikt.

Vilka är de vanligaste orsakerna till tvister eller meningsskiljaktigheter mellan kompanjoner i små ägarledda aktiebolag?

Att kompanjonernas förväntningar på varandra inte uppfyllts.

På vilka sätt kan kompanjonsavtalet förebygga tvister?

Den största nyttan med att upprätta ett kompanjonsavtal är inte nödvändigtvis själva pappersprodukten – det med bläck signerade avtalet – utan att kompanjonerna fört en gedigen dialog och resonerat kring centrala frågor om ägande och förvaltning. Om kompanjonerna tydliggjort sina förväntningar om ex. engagemang i företaget, så kan normalt förekommande slitningar av typen ”alla drar inte sitt strå till stacken” undvikas. De som gått igenom, tänkt till och är överens om de långsiktiga målen för företagandet är förstås bättre rustade att lösa en slitning fredligt än de som inte har gjort det. Tydlighet på förhand om vad som förväntas och gäller är ett framgångsrecept för att förebygga tvister generellt.

Vilket är ditt bästa tips till den som ska teckna ett kompanjonsavtal?

Anlita en kunnig och erfaren advokat som leder er i en diskussion om vad som ska gälla för just ert kompanjonskap. Be advokaten att stolpa upp ett par centrala frågor i ett mail som ni kan börja fundera igenom inför denna diskussion.