Reglerna om när polisen får genomföra en husrannsakan regleras i rättegångsbalkens 28 kapitel. I samma kapitel regleras även vem som får besluta om husrannsakan (28 kap. 4 och 5 §§ rättegångsbalken).

Av 28 kap. 1 § rättegångsbalken framgår att en husrannsakan får företas om det finns anledning att anta att brott har begåtts på vilket fängelse kan följa. Grundförutsättningen är alltså att fängelse ska finnas på straffskalan för att polisen ska få genomföra en husrannsakan.

Polisen kan få genomföra en husrannsakan för att eftersöka föremål som kan tas i beslag, förvar eller för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för brottsutredningen eller fråga om förverkande (28 kap. 1 § rättegångsbalken).

Polisen kan också ha rätt att genomföra husrannsakan hos annan än den som är misstänkt för brott men det krävs då antingen att brottet har begåtts på den platsen, den misstänkta gripits där eller om det finns synnerlig anledning att man vid en sådan husrannsakan ska påträffa föremål som kan tas i beslag, förvar eller att annan utredning om brottet kan vinnas samt samt vid fråga om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet (28 kap. 1 § st. 2 rättegångsbalken).

Sist men inte minst måste polisen alltid göra en proportionalitetsbedömning innan en husrannsakan företas. Det innebär att syftet med att genomföra en husrannsakan och det man förväntas vinna av en sådan måste stå i proportion till den olägenhet eller skada en sådan innebär för den enskilde.