Hej och tack för din fråga,

Reglerna om utvisning med anledning av brott finns i kapitel 8 a i Utlänningslagen. Reglerna är ganska omfattande eftersom olika regler gäller för olika kategorier av utländska medborgare. Lång vistelsetid i Sverige med tillstånd, EES-medborgare, och flyktingar är några exempel på när reglerna är mer restriktiva. Alltså situationer där det krävs mer för att utvisning ska bli aktuellt. Nedan finns en sammanfattning av de mest centrala delarna vad gäller utvisning av utländska medborgare som döms för brott i Sverige.

1.Huvudregeln (8 a kap. 1 § Utlänningslagen)

Huvudregeln innebär att en utlänning, som inte är EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare, kan utvisas om:

  • han eller hon döms för ett brott som kan leda till fängelse, eller
  • domstolen undanröjer en utdömd villkorlig dom eller skyddstillsyn och dömer till annan påföljd (undanröjande av villkorlig dom eller skyddstillsyn sker främst vid misskötsamhet, ny brottslighet eller nyupptäckt brottslighet).

Det krävs också att utlänningen döms till svårare påföljd än böter (t.ex. villkorlig dom, skyddstillsyn eller fängelse) samt:

  • att det kan antas att utlänningen kommer fortsätta begå brott i Sverige, eller
  • att brottet i sig är av allvarligare art sett till skadan, faran eller kränkningen som brottet inneburit.

1.1.Återfallsrisk eller allvarligt brott

Det måste således antingen finnas en viss risk att utlänningen återfaller i brott eller att brottet i sig är av allvarligare art för att utlänningen ska kunna utvisas på grund av brott.

Mindre allvarliga brott kan alltså leda till utvisning om det finns en återfallsrisk (t.ex.  flera fall av tillgreppsbrott (ringa stöld/stöld) under en begränsad period).

Det är svårt att säga någonting generellt angående brottets allvarlighetsgrad eftersom varje fall är unikt. Det är vanligt att det finns både försvårande och förmildrande omständigheter vilket kan ha betydelse i utvisningsfrågan. Med brott av allvarligare art sett till skadan, faran eller kränkningen som brottet inneburit avses främst grova vålds- och sexualbrott, narkotikabrott och annan svårare brottslighet. En riktlinje är att påföljden för brottet ska vara minst 1 års fängelse (prop. 1993/94:159 s. 13). Andra omständigheter som talar för utvisning på grund av brottets svårighetsgrad är om gärningen inneburit svåra integritetskränkningar mot skyddslösa personer (t.ex. barn) eller om gärningen inneburit åsidosättande av särskilda skyddsintressen (t.ex. mened och övergrepp i rättssak).

1.2. Utlänningens anknytning till det svenska samhället

Vid prövningen om en utlänning ska utvisas på grund av brott ska även utlänningens anknytning till det svenska samhället beaktas. Domstolen ska särskilt beakta utlänningens arbets- och bostadssituation, sociala anpassning, familjeförhållanden, vistelsetid i Sverige samt hur eventuella barn påverkas av en utvisning (8 a kap. 2 § första stycket Utlänningslagen). En nära anknytning till det svenska samhället är en omständighet som talar emot utvisning.

2. Om utlänningen är flykting

Flyktingar har en särskild skyddsstatus. En flykting som begår brott får utvisas på grund av brott endast om brottet är synnerligen grovt och att det skulle innebära allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta utlänningen stanna i Sverige. En flykting kan också utvisas på grund av brott om utlänningen bedrivit verksamhet som har inneburit fara för rikets säkerhet och det finns anledning att tro att han eller hon kommer fortsätta bedriva verksamheten i Sverige. Ett synnerligen grovt brott kan exempelvis vara försök till dråp (NJA 1991 s. 203). Däremot har flera fall av grova narkotikabrott inte ansetts vara synnerligen grovt (MIG 2014:20).

Samma sak som gäller för flyktingar gäller även för de som fått uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd (som ej ska förväxlas med tillfälligt uppehållstillstånd) och tribunalvittnen. Dessa två kategorier är emellertid sällsynta.

3. Utlänning som vistats i Sverige med permanent uppehållstillstånd

Även den som vistats i Sverige med permanent uppehållstillstånd sedan minst 4 år när åtal väcks och den som varit bosatt i Sverige sedan minst 5 år när åtal väcks åtnjuter ett visst skydd mot utvisning. I dessa fall krävs, utöver vad som sägs i 1-1.2. ovan, att det föreligger synnerliga skäl. Synnerliga skäl avser främst allvarligare brottslighet än vad som anges i huvudregeln, men mindre allvarliga än vad som krävs för att utvisa flyktingar på grund av brott. Synnerliga skäl kan föreligga vid grova vålds- och sexualbrott, organiserad brottslighet, brott där gärningsmannen systematiskt skaffar sig ekonomisk vinning på andras bekostnad och brott som medför stora skadeeffekter (t.ex. grovt narkotikabrott).

4. EES-medborgare eller en familjemedlem till en EES-medborgare

En EES-medborgare eller en familjemedlem till en EES-medborgare kan utvisas av samma skäl som gäller för andra utlänningar enligt huvudregeln efter liknande prövning av anknytning, vistelsetid och verkställighetshinder. För EES-medborgare och familjemedlemmar till EES-medborgare tolkas reglerna emellertid något mer restriktivt. Reglerna om utvisning av EES-medborgare och dess familjemedlemmar är dock mindre restriktiva än vad som gäller för flyktingar och människor som varit bosatta i Sverige i 5 år alternativt haft permanent uppehållstillstånd sedan 4 år.

Till följd av den fria rörligheten som gäller inom medlemsländerna för EES-medborgare kan en utvisning av en EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare endast ske av hänsyn till allmän ordning och säkerhet. Det innebär att utlänningens eget beteende ska utgöra ett verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse för att han eller hon ska kunna utvisas. Dock krävs det inte att det föreligger synnerliga skäl eller att EES-medborgaren gör sig skyldig till ett synnerligen grovt brott för att utvisning ska kunna ske.

Upprepade stölder, bedrägerier, grova rattfyllerier och narkotikabrott kan anses utgöra ett tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse för att utvisning av en EES-medborgare eller en familjemedlem till en EES-medborgare ska kunna ske.

5. En utlänning som var under 15 år vid ankomsten till Sverige

En utlänning som var under 15 år när han eller hon kom till Sverige och som har vistats i Sverige i minst 5 år när åtal väcks får inte utvisas på grund av brott.

6. Verkställighetshinder

Enligt 8 a kap. 4 § Utlänningslagen ska domstolen pröva om det föreligger verkställighetshinder. Alltså hinder mot att verkställa ett utvisningsbeslut. Reglerna om verkställighet och verkställighetshinder finns i 12 kap. Utlänningslagen. En utlänning får inte utvisas till ett land där han eller hon riskerar att utsättas för dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller att sändas vidare till ett land där han eller hon skulle vara i sådan fara. Detta gäller utan undantag.