Vapenbrott begås genom att man:

1. Innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det.

2. Överlåter eller lånar ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha skjutvapen.

Den som begår vapenbrott kan dömas till fängelse i högst tre år.

Om vapenbrott begås av oaktsamhet eller om brottet är att betrakta som ringa, kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Som ringa brott betraktas exempelvis innehav av en startpistol eller en kortare tids innehav av vapen som är att betrakta som prydnadsändamål.

 

Grovt vapenbrott begås genom att man:

1. Innehar ett skjutvapen på allmän plats, på en annan plats där människor brukar samlas eller har samlats alternativt i ett fordon på en sådan plats. Med allmän plats avses en plats, såväl inomhus som utomhus, som upplåtits till eller besöks av allmänheten. Exempel på dessa platser är gator, torg, tåg- eller busstationer. Om allmänheten har tillträde endast under vissa tider, är platsen att betrakta som allmän under de tider då allmänheten har tillträde till platsen, men inte i övrigt. Innehav av ett skarpladdat vapen på platser eller områden som är att betrakta som allmänna platser, brukar regelmässigt bedömas som grovt vapenbrott.

2. Innehar ett skjutvapen som är av särskilt farlig beskaffenhet, vilket kan vara beroende av vilken patronkapacitet och/eller eldkraft skjutvapnet har. Likväl om vapnet har försetts med en ljusförstärkare eller ljuddämpare. Exempel på särskilt farliga vapen är automatgevär och grovkalibriga gevär. Även om någon skarp ammunition inte påträffas, kan innehav av ett särskilt farligt vapen som är oladdat på allmän plats, betraktas som grovt vapenbrott.

3. Innehar, överlåter eller lånar ut flera skjutvapen. Om det rör sig om vapen av särskilt farlig beskaffenhet betraktas innehav av två skjutvapen som grovt vapenbrott.

4. Begår vapenbrott som är av särskilt farlig art, exempelvis genom att medföra ett skjutvapen till en privat fest, att omständigheterna varit sådana att det funnits en uppenbar risk att någon skulle kunna komma till skada i samband med att skjutvapnet påträffats eller att skjutvapnet förvarats öppet i en bostad där flera personer vistats.

Den som begår grovt vapenbrott kan dömas till fängelse i lägst två år och högst fem år.