Vad är ringa narkotikabrott?

Narkotikabrott i narkotikastrafflagen delas in i fyra straffskalor; ringa narkotikabrott, narkotikabrott av normalgraden, grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott. Du kan bli åtalad för ringa narkotikabrott om brottet med hänsyn till mängden och arten narkotika, tillsammans med övriga omständigheter kan betraktas som ringa.

Vad krävs för att en person ska bli dömd för ringa narkotikabrott?

Inledningsvis bör det konstateras att åklagaren måste bevisa att du intagit narkotika med uppsåt. Detta innebär att det måste bevisas att du på något sätt varit medveten om att du intagit narkotika. Inom svensk rätt finns det tre former av uppsåt; avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt. 

Avsiktsuppsåt föreligger om du haft avsikt att bruka narkotika. Insiktsuppsåt föreligger om du förstått och insett att du intagit narkotika. Likgiltighetsuppsåt föreligger om det finns omständigheter som talar för att du insett att det funnits en avsevärd risk att du intagit narkotika, men att du inte låter denna risk påverka ditt agerande. Du är i detta fall likgiltig inför att du olovligen intagit ett narkotikaklassat preparat.

Trots att det är åklagaren som måste bevisa att du har haft uppsåt till intaget har det i praxis utvecklats en förklaringsbörda för den tilltalade (se t.ex. Hovrätten för Västra Sveriges dom den 27 september 2017 i mål B 1019-17). Detta innebär att om en person av misstag fått i sig narkotika och inte har haft uppsåt till brottet måste personen lämna en trovärdig förklaring till hur intaget kan ha skett. Invändningen får inte framstå så orimlig, osannolik och måste vara tillräckligt konkret. Detta innebär i praktiken ofta att förklaringen bör innehålla sådana detaljer som kan kontrolleras och inte framstår som en efterhandskonstruktion. Bevisning som stödjer denna förklaring kan åberopas och åklagaren måste då motbevisa förklaringen.

Upplysningar:
– Om du ändrar dina uppgifter under förundersökningen eller från förundersökningen till rättegång riskerar dina uppgifter att värderas som mindre trovärdiga.
– Att utnyttja din rätt att vara tyst ska i enlighet med Europadomstolens praxis inte användas emot dig.

Vad kan påföljden bli?

Eget bruk av narkotika bedöms som ringa narkotikabrott och leder enbart till påföljden dagsböter.