En mamma blir vårdnadshavare om ett barn i samband med födseln. Är mamman gift med en man blir även han vårdnadshavare i samband med födseln. För de fall att mamman är gift eller registrerad partner med en kvinna, sambo eller ogift måste en eventuell andra vårdnadshavare anmälas till socialnämnden. Men vad innebär det egentligen att vara vårdnadshavare för ett barn?

person holding baby's index finger

Att vara vårdnadshavare innebär att vara juridiskt ansvarig för ett barn. Detta har inte att göra med att se till att barnet borstar tänderna, att lägga barnet i säng på kvällen eller att tillrättavisa barnet när hen gjort fel. Det är dock såklart vanligt att den person/de personerna som gör detta även är vårdnadshavare för barnet. Att ha ett juridiskt vårdnadsansvar innebär istället att ansvara för;

 • Barnets personliga förhållanden
 • Att barnets behov blir tillgodosedda
 • Att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter
 • Att bevaka att barnet får tillfredställande försörjning och utbildning
 • Att barnet står under uppsikt eller andra lämpliga åtgärder i syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan
 • Att förvalta och besluta om användning eller placering av barnets tillgångar (begränsningar finns)

Det handlar i praktiken om att till exempel välja namn, anmäla folkbokföring, ansöka om skolplats och fritidsaktiviteter, att öppna bankkonto, att ta del av information från skola, att fatta beslut om sjukvård samt att, som framgår ovan, se till att barnets behov blir tillgodosedda av någon. Vad är då dessa för behov? Jo, här avses behov som inte nödvändigtvis måste tillgodoses av just en vårdnadshavare, utan kan tillgodoses av en förälder eller annan person som inte har juridisk beslutanderätt om barnet. Behoven som avses består bland annat av;

 • Fysisk omsorg (materiella behov som bostad, försörjning och utbildning)
 • Psykisk omsorg (omtanke, trygghet förståelse, gränssättning)
 • Ett stabilt och varaktigt förhållande till föräldrar/förälder
 • God fostran (att barnet känner sig behövt, lär sig att ta ansvar och utveckla inneboende resurser för att pröva sin förmåga och så småningom frigöra sig från sina föräldrar)
 • Att behandlas med aktning för sin person och egenart (hänsyn och respekt för individuella egenskaper, integritetsskydd)
 • Att inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling

Utöver vårdnadshavaren har även samhällsfunktioner som kommunal barntillsyn och skolor ett stort ansvar för att barnet får en god uppväxt.

Sammanfattningsvis är vårdnadshavare inte samma sak som att vara förälder, även om uppdragen ofta går hand i hand.