Den grundläggande bestämmelsen om böter finns 25 kap. 1 § brottsbalken:

”Böter skall dömas ut, enligt vad som är föreskrivet för brottet i fråga, i dagsböter, penningböter eller normerade böter. Är viss bötesform inte föreskriven för brottet, döms böter ut i dagsböter eller, om brottet bör föranleda lägre straff än trettio dagsböter, i penningböter”.

Huvudregeln är enligt ovan att böter ska bestämmas i form av dagsböter.

Penningböter eller normerade böter ska endast tillämpas om det uttryckligen står i lagrum eller om straffvärdet är lägre än 30 dagsböter.

Hur många dagsböter kan utdömas? 

Antalet dagsböter kan bestämmas till minst trettio och högst etthundrafemtio. Detta gäller dock när det rör sig om ett brott. Ska den tilltalade dömas för mer än ett brott blir det maximala antalet dagsböter 200 stycken.

Hur bestäms beloppet av varje dagsbot?

Varje dagsbot fastställs till ett visst belopp från och med femtio till och med ettusen kronor, efter vad som bedöms som skäligt med hänsyn till inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt.

Vid beräkningen av dagsbotens belopp tillämpas även i domstolarna de riktlinjer som har bestämts inom Åklagarmyndigheten – RåR 2007:2 (finns tillgängligt på Google).

Sammanfattningsvis enligt följande:

1.     Dagsboten bestäms utifrån den misstänktes beräknade årsinkomst vid tidpunkten när dagsboten ska bestämmas. Med årsinkomst avses inkomst före skatt med avdrag för kostnader för inkomstens förvärvande.

I årsinkomsten räknas också in mer kontinuerligt utgående ersättning eller bidrag till den misstänkte. Det gäller t.ex. arbetslöshetsersättning, ekonomiskt bistånd, studiebidrag, bostadsbidrag och underhållsbidrag.

Den misstänktes egna uppgifter om sin årsinkomst ska godtas om de framstår som trovärdiga i förhållande till övrig utredning. Uppgift om taxerad inkomst ska finnas tillgänglig vid bedömningen, om det inte på grund av särskilda skäl finns anledning anta att sådan uppgift skulle sakna betydelse. I de fall den misstänktes egna uppgifter inte framstår som trovärdiga, ska årsinkomsten uppskattas till ett rimligt belopp utifrån senast taxerad inkomst och övriga tillgängliga uppgifter.

2.     Med hänsyn till den statliga inkomstskatten reduceras den beräknade årsinkomsten med 20 procent av den del av årsinkomsten som överstiger den nedre skiktgränsen enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) och med 5 procent av den del av inkomsten som överstiger den övre skiktgränsen enligt samma bestämmelse. Observera att skiktgränsen ändras varje år.

3.     För varje barn, som för sitt uppehälle är väsentligen beroende av den misstänkte, görs avdrag med hälften av prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

4.     Dagsboten fastställs till en tusendel av det belopp som räknats fram enligt 1-3 ovan.

5.     Med hänsyn bl.a. till indirekta skatter minskas beloppet enligt punkt 4 med 50 kr.

6.     Om den misstänkte för egen del har en nettoförmögenhet (skillnaden mellan tillgångarna och skulderna) som överstiger 1 500 000 kr ökas dagsboten med 50 kr och med ytterligare 50 kr för varje ytterligare fullt 500 000-tal kr. Skälig hänsyn tas till mera betydande nettoskuldbörda hos den misstänkte.

7.     Beträffande en misstänkt som har ringa eller ingen känd inkomst eller förmögenhet fastän levnadskostnaderna är höga bestäms dagsboten så att den framstår som rimlig med hänsyn till levnadsstandarden.

8.     Dagsboten bestäms alltid till helt krontal. Det framräknade beloppet rundas av nedåt till närmaste tal som är jämnt delbart med tio.

Ovanstående är endast riktlinjer och en bedömning måste göras individuellt i respektive ärende. Din försvarsadvokat ska kunna ge dig en preliminär bedömning på hur många dagsböter du riskerar att dömas till och försvarsadvokaten kan även genomföra en preliminär beräkning av belopp per dagsbot.

När ska man betala sina dagsböter?

Du kommer att få ett inbetalningskort från polisen som anger till vilket bankgiro du ska betala.

Dagsböter ska betalas inom trettio dagar från den dag domen har vunnit laga kraft.

En dom från tingsrätt eller hovrätt vinner laga kraft när tiden för att överklaga har gått ut. Det står i domen när sista dag för att överklaga är. Om ingen har överklagat är det från den dagen du har trettio dagar på dig att betala.

Tiden för att överklaga en dom är 21 dagar för tingsrätten och 28 dagar för hovrätten. Dagarna räknas från det datum domen eller beslutet avgjordes. En dom eller ett beslut från Högsta domstolen vinner laga kraft direkt.

Betalar du inte i tid får du en betalningspåminnelse. Beloppet ska betalas inom 14 dagar efter påminnelsen. Ingen extra avgift tas ut för påminnelsen.

Om du trots påminnelsen inte betalar, överlämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten.