När en förundersökning har slutförts, om åklagaren inte har valt att lägga ned den, ska den misstänkte slutdelges. Slutdelgivningen innebär att den misstänkte får ta del av förundersökningsprotokollet, vilket är en skriftlig handling som ska innehålla allt som framkommit i utredningen och är av betydelse för utredningen av brottet. Förundersökningen kan också innehålla filmer, exempelvis från övervakningskameror.

Förundersökningsprotokollet kan för en lekman vara svårgenomträngligt och verka ostrukturerat. Ta hjälp av din försvarare vid genomgången av förundersökningen, så att du inte riskerar att missa något väsentligt.

Avsikten med slutdelgivningen är att du som misstänkt ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förundersökningen, samt föreslå att den ska kompletteras på något sätt. Det kan exempelvis handla om ett vittne som polisen bör höra inom ramen för förundersökningen, eller en teknisk undersökning som inte redan gjorts. En sådan synpunkt kallas för erinran. När den har hanterats överlämnas förundersökningen till åklagaren för beslut om åtal ska väckas eller inte.