Likgiltighetsuppsåt tillämpas numera som den nedre gränsen till uppsåt.

När man avgör om det föreligger ett likgiltighetsuppsåt beaktar man om gärningsmannen har varit medveten om risken för effekten och om så är fallet, om gärningsmannen har varit likgiltig inför effekten. Likgiltighetsuppsåt kan kortfattat beskrivas så att den som tror att en effekt ska inträda vid gärningsögonblicket men ändå utför handlingen, är åtminstone likgiltig inför effekten och anses härigenom ha ett likgiltighetsuppsåt. Om gärningsmannen i gärningsögonblicket inte trodde att effekten skulle inträda eller att gärningsomständigheten förelåg har han eller hon i allmänhet inte varit likgiltig.