Fondemission kan göras i ett aktiebolag. Fondemission innebär att aktiekapitalet ökar, utan att aktieägarna behöver tillskjuta nya pengar till bolaget. En fondemission kallas ibland för “gratisemission”, eftersom ägarna inte behöver tillskjuta pengar.

I ett aktiebolag finns det ett eget kapital, vilket är lika med tillgångarna med avdrag för skulder (och andra avsättningar). Eget kapital kan antingen vara fritt eget kapital eller bundet eget kapital. Fritt eget kapital är, lite förenklat, vad som finns tillgängligt för aktieägarna att kunna ta ut som utdelning. Det bundna kapitalet kan inte delas ut till aktieägarna. Aktiekapitalet är en del av det bundna kapitalet.

Att öka aktiekapitalet innebär alltså att man binder upp kapital i bolaget som aktieägarna därmed inte kan få utdelat. Varför skulle aktieägarna någonsin vilja göra det? En anledning kan vara att t.ex. en kreditgivare kräver att aktiekapitalet ska vara på en viss nivå. Bolagets kreditrating kan också påverkas positivt av ett högre aktiekapital. Teoretiskt sett innebär ett högre aktiekapital en större trygghet för bolagets fordringsägare. En annan anledning till att öka aktiekapitalet kan vara att få samma effekt som vid en “split” (uppdelning av aktier), alltså att aktieägarna får fler aktier som är värda mindre (det totala värdet påverkas alltså inte). En orsak till att ägarna vill får ner värdet per aktie är att det då ofta blir lättare att handla med aktierna.

Aktiekapitalet kan utökas genom nyemission av aktier. Det förutsätter normalt sett att aktieägarna tillskjuter pengar eller annan egendom för att få nya aktier. En fondemission innebär att aktiekapitalet ökas utan att aktieägarna behöver tillskjuta några pengar. Istället tas pengarna vanligtvis ifrån fritt eget kapital. Det är också möjligt att flytta kapital från andra delar av bundet kapital om det finns (t.ex. reservfond eller uppskrivningsfond).

Fondemissionen kan kombineras med utgivande av nya aktier till befintliga aktieägare (vilket alltså innebär fler aktier). Nya aktier behöver dock inte ges ut till aktieägarna, i så fall ökar istället det så kallade kvotvärdet (aktiekapitalet per aktie).

Beslut om fondemission fattas av bolagsstämman. I normalfallet räcker det med en enkel majoritet (>50% röster). Endast fritt eget kapital som har fastställts vid årsstämma kan omvandlas till aktiekapital.

Börssidorna