Skyddstillsyn är en påföljd som avtjänas i frihet och som domstolen kan döma till om brottet kräver ett strängare straff än böter. Det centrala innehållet i en skyddstillsyn är övervakning som normalt pågår under ett år från dagen för domen. Under denna tid har den dömde regelbunden kontakt med frivården som har i uppgift att ge stöd och hjälp för att man inte ska begå brott igen. När någon har dömts till skyddstillsyn löper dessutom en prövotid på tre år. Den som begår ett nytt brott under prövotiden riskerar att få ett strängare straff för det nya brottet och att skyddstillsynen undanröjs och ersätts med ett annat straff, oftast fängelse.

Domstolen kan bestämma påföljden till skyddstillsyn om det kan antas att skyddstillsynen kommer bidra till att den dömde inte begår nya brott. En skyddstillsyn måste dock stå i proportion till brottets allvar. Vid allvarligare brottslighet kan domstolen därför inte bestämma påföljden till skyddstillsyn, utan endast till fängelse.

En skyddstillsyn kan kombineras med flera olika föreskrifter, både för att göra skyddstillsynen mer ingripande vid något allvarligare brottslighet och för att förbättra möjligheterna till att den dömde inte begår nya brott. Sådana föreskrifter kan t.ex. vara samhällstjänst (oavlönat arbete) eller kontraktsvård (en föreslagen behandlingsplan mot t.ex. ett missbruk som bidragit till att brottet har begåtts). Det är också vanligt att en skyddstillsyn förenas med enklare föreskrifter om vård eller behandling, t.ex. att den dömde ska genomgå viss missbruksvård som Kriminalvården bestämmer och samtidigt lämna blod-, urin-, eller utandningsprov för att kontrollera att den dömde inte är påverkad av beroendeframkallande medel. I mera sällsynta fall kan en skyddstillsyn kombineras med böter eller ett kortare fängelsestraff. Vissa av föreskrifterna kan dessutom kombineras med varandra.

Den som missköter skyddstillsynen, t.ex. genom att undanhålla sig från kontakt med frivården eller inte följa de föreskrifter som ingår i skyddstillsynen, riskerar att tilldelas en varning, nya föreskrifter eller en förlängning av övervakningen. Vid allvarlig misskötsamhet kan skyddstillsynen även undanröjas och ersättas med ett fängelsestraff.