1. Allmänt om åtalspreskription

Reglerna om åtalspreskription eller “bortfallande av påföljd” finns i kapitel 35 1-6 §§ i brottsbalken. Den som inte har häktats eller erhållit del av åtal för brottet inom preskriptionstiden ska ej dömas till ansvar för brottet.

Åtalspreskription gäller för alla brottskategorier med några få undantag. De generella preskriptionstiderna är:

1. två år, om å brottet ej kan följa svårare straff än fängelse i ett år,
2. fem år, om svåraste straffet är högre men icke över fängelse i två år,
3. tio år, om svåraste straffet är högre men icke över fängelse i åtta år,
4. femton år, om svåraste straffet är fängelse på viss tid över åtta år,
5. tjugofem år, om fängelse på livstid kan följa å brottet (dock med undantag för mord, dråp, folkmord, brott mot mänskligheten, grov krigsförbrytelse, terroristbrott eller försök till dessa brott).

2. Från vilken tidpunkt räknas preskriptionstiderna?

Huvudregeln är att preskriptionstiden börjar räknas från den dag brottet begicks.

Vid vissa gärningar börjar preskriptionstiden istället räknas från den dag målsäganden fyller eller skulle ha fyllt 18 år om målsäganden (offret) är under 18 år vid gärningstillfället. Detta gäller vid våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt tvång, grovt sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, sexuellt ofredande och koppleri. Detsamma gäller vid försök till sådana brott förutom sexuellt ofredande.

3. Åtalspreskription för sexualbrott 

Sexualbrott är ett samlingsbegrepp för olika brott med sexuell prägel och inte ett enskilt brott. Brottskatalogen för sexualbrott finns i kapitel 6 i brottsbalken. Eftersom påföljden skiljer sig åt mellan de olika brottsrubriceringarna skiljer sig även preskriptionstiden åt.

Nedan listar jag åtalspreskriptionen för tio olika typer av sexualbrott.

1. Våldtäkt. Åtalspreskription infaller efter tio år.
2. Grov våldtäkt. Åtalspreskription infaller efter femton år.
3. Sexuellt tvång. Åtalspreskription infaller efter fem år.
4. Grovt sexuellt tvång. Åtalspreskription infaller efter tio år.
5. Sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Åtalspreskription infaller efter fem år.
6. Våldtäkt mot barn. Åtalspreskription infaller efter tio år.
7. Grov våldtäkt mot barn. Åtalspreskription infaller efter femton år.
8. Sexuellt utnyttjande av barn. Åtalspreskription infaller efter tio år.
9. Sexuellt ofredande. Åtalspreskription infaller efter fem år.
10. Köp av sexuell tjänst. Åtalspreskription infaller efter två år.