När en person är misstänkt för brott har han eller hon rätt att biträdas av en försvarsadvokat. Det finns dock inte någon absolut rätt att få ersättning från staten för sin försvarsadvokat. Den misstänkte kan antingen få en advokat förordnad av domstol och då betalar staten som huvudregel kostnaden (offentlig försvarare) alternativt kan den misstänkte anlita egen privat advokat och då betalar den misstänkte advokatens arvode (privat försvarare).

När ska en offentlig försvarare förordnas åt en misstänkt?

Den som är anhållen eller häktad har alltid rätt till en offentlig försvarare.

Offentlig försvarare ska också utses om:

  • den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet,

  • om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller

  • om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.

Den som är under 18 år och är misstänkt för brott har oftast rätt till offentlig försvarare, även om misstanken avser förhållandevis bagatellartad brottslighet.

Vilka uppgifter har en offentlig försvarare?

En offentlig försvarare företräder en misstänkt person från första förhöret hos polisen till misstanken har lagts ned av åklagare alternativt till domstol har meddelat dom (ytterst Högsta domstolen). En försvarare ska vara tillgänglig och engagerad gentemot klienten. Försvararen är en garant för att den misstänkte behandlas korrekt och i enlighet med lag. Det finns endast en viktig person i processen för en försvarare och det är klienten.

Under förundersökningen (polisutredningen) kommer försvararen bistå den misstänkte med information om hur straffprocessen går till och hur rättsläget ser ut avseende den misstänktes situation. Om den misstänkte är häktad kommer försvararen biträda vid häktningsförhandlingar och hjälpa till med vissa praktiska frågor för klienten som kan aktualiseras. Inför och under en rättegång kommer försvararen att hjälpa den misstänkte att ta fram en försvarsstrategi med målsättningen att genomföra rättegången på ett så optimalt sätt som möjligt.