Det nya brottet oaktsam våldtäkt infördes 2018.
Vad som ska anses vara straffbart som ett sexualbrott avgörs numera om ett deltagande i en sexuell aktivitet varit frivilligt eller inte. Det krävs alltså inte längre att gärningspersonen använt sig av våld, hot eller utnyttjat någon som varit i en särskilt utsatt situation.

För att ett handlande ska kunna bedömas som en våldtäkt krävs följande:
– Brottsoffret ska inte ha deltagit frivilligt.
– Det ska ha förekommit en sexuell handling av visst slag. Det kan vara fråga om vaginala, orala eller anala samlag men också om att någon har fört upp ett finger eller ett föremål i någon annans underliv.
– Gärningspersonen ska ha haft uppsåt eller varit grovt oaktsam (vad gärningspersonen insett eller borde ha insett om detta).

För att en person ska anses ha deltagit frivilligt i en sexuell handling ska personen i fråga vara i stånd att samtycka. I vissa fall kan sexuella handlingar aldrig vara frivilligt, exempelvis om personen befinner sig i en beroendeställning, har blivit utsatts för våld eller hot eller om gärningspersonen har utnyttjat att offret befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Det kan exempelvis handla om att brottsoffret varit medvetslös, sovit, varit berusad, rädd, sjuk eller drogpåverkad. Det ska även tilläggas att sexuellt umgänge med en individ under 15 år aldrig kan vara straffritt, trots att samtycke finns.
Värt att understryka är att frivilligheten måste bestå under hela förloppet. Vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivilligheten har kommit till uttryck, genom handlingar, ord eller på något annat sätt.

Slutligen ska nämnas att det finns två former av oaktsamhet i svensk lag, nämligen medveten och omedveten oaktsamhet.
Medveten oaktsamhet: innebär att gärningspersonen misstänker att den andra personen inte deltar frivilligt men ändå genomför den sexuella handlingen, trots att han eller hon förstår att det finns en risk för att den andre inte deltar frivilligt.
Omedveten oaktsamhet: innebär att gärningspersonen inte har förstått, men borde ha förstått, att det fanns en risk att målsäganden inte deltog frivilligt. Om en person till exempel beter sig på ett sätt som tyder på att han eller hon är väldigt berusad, kan det tala för att gärningspersonen borde ha insett att den andra personen inte kan anses delta frivilligt.