Som brottsoffer kan du begära att förundersökningen tas upp igen vilket kan leda till att brottet ändå klaras upp och att en misstänkt döms för brottet. Om ingen döms eller kan identifieras som misstänkt för brottet får du inget skadestånd för ditt lidande. Du kan dock få försäkringsersättning eller brottsskadeersättning ändå.

 

Allmänt om förundersökning och nedläggning

En förundersökning är en utredning som görs av polis eller åklagare för att fastställa att ett brott har begåtts, vem som kan misstänkas för brottet och om bevisningen räcker för att åtala den misstänkte. När förundersökningen är färdig kan åklagaren fatta ett beslut om att väcka åtal i domstol. Åklagaren får dock inte väcka åtal om inte tillräckliga bevis har lagts fram mot den som misstänks för brottet.

Ett nedläggningsbeslut kan motiveras med till exempel att den utredda gärningen inte är brottslig, att det inte går att fastställa den misstänktes identitet eller att bevisläget mot den misstänkte inte kan antas förändras genom ytterligare utredning. I andra fall kan förundersökningen läggas ner om kostnaderna för att fortsätta den medför orimligt höga kostnader för staten jämfört med betydelsen av att brottet klaras upp. När en polis eller åklagare beslutar att lägga ner förundersökningen innebär det att ärendet avslutas och inga fler åtgärder för att klara upp brottet vidtas.

 

Överprövning av beslut om nedläggning

Som målsägande, det vill säga brottsoffer, har du rätt att begära en överprövning av polisens eller åklagarens beslut om att lägga ner förundersökningen om du tycker att beslutet är felaktigt. Det finns ingen speciell tidsfrist för när din begäran måste ha kommit in, så länge brottet inte har preskriberats kan du begära överprövning. Din begäran skickas till den polisstation eller åklagarkammare som fattade nedläggningsbeslutet.

Det finns inga speciella krav på hur din begäran måste se ut men du kan med fördel fundera över om det finns något mer polisen kunde ha utrett och ange vad de genom att inte vidta dessa åtgärder kan ha missat. Om åklagaren väljer att återuppta förundersökningen kan nya åtgärder vidtas och i bästa fall kan åtal väckas mot en misstänkt.

Om du varit utsatt för ett allvarligt brott kan ditt förordnade målsägandebiträde ofta hjälpa dig med detta, annars hittar du en blankett för begäran om överprövning på Åklagarmyndighetens hemsida, se här.

 

Ersättning för brott trots nedläggning

När du varit utsatt för ett brott kan du få olika typer av ersättning för det som du genom den brottsliga gärningen har fått utstå. I normalfallet då en misstänkt åtalas för gärningen och döms i domstol ska den misstänkte betala skadestånd till dig. Om förundersökningen har lagts ner går ditt ärende aldrig till domstol och ingen misstänkt döms för brottet, men du kan ändå få ersättning som målsägande.

I första hand kan du få försäkringsersättning på grund av brottet. Då krävs det att du har polisanmält brottet och att villkoren i din försäkring täcker ersättning på grund av brott. Oavsett om du får ersättning av försäkringsbolaget eller inte ska du spara beslutet från försäkringsbolaget.

Om du inte kan få försäkringsersättning kan du istället ha rätt till brottsskadeersättning. Då betalar staten ut ersättning till dig genom Brottsoffermyndigheten. För att få brottsskadeersättning måste du först ha försökt få ersättning av din försäkring, därför ska du ha kvar försäkringsbolagets beslut. När Brottsoffermyndigheten bedömer din ansökan drar de av den summa som du fått av försäkringsbolaget om du fått försäkringsersättning.

Ansökan görs direkt till Brottsoffermyndigheten och du får oftast ett beslut inom någon månad. Ansökan kan göras på en blankett (se länkar nedan) eller genom Brottsoffermyndighetens hemsida med hjälp av e-legitimation. Du behöver inte skicka några andra handlingar till Brottsoffermyndigheten.

För personskada och kränkning har du ansökningsblanketten här.

Är det sak- eller ren förmögenhetsskada (undantagsfall) du blivit utsatt för? Klicka dig vidare till aktuell blankett här.