Föräldrar är underhållsskyldiga gentemot sina barn enligt 7 kap. 1 § föräldrabalken, oavsett om de bor tillsammans med barnet eller inte. Om barnet endast bor hos ena föräldern kan denna underhållsskyldighet fullgöras genom att den andra föräldern betalar underhållsbidrag enligt 7 kap. 2 § föräldrabalken. Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen. Underhållsbidrag betalas till den förälder som barnet bor med fram till att barnet fyller 18 år, därefter betalas det direkt till den unge, förutsatt att denne studerar heltid på grundskole- eller gymnasienivå. Underhållsbidraget ska betalas ut tills den unge fyller 21 år, alternativt tills denne fyllt 18 år om kravet på skolgång inte är uppfyllt.

Vilket belopp som ska betalas beror på vilka behov barnet har och föräldrarnas ekonomi. Föräldrarna kan tillsammans bestämma vilket belopp som underhållsbidraget ska ligga på genom avtal. Om föräldrarna inte kan komma överens om detta kan underhållsbidragets storlek fastställas av domstol.

Underhållsbidragets storlek beräknas genom att barnets kostnader fördelas mellan föräldrarna i förhållande till deras ekonomiska situation. Barnets kostnader ska då multipliceras med den bidragsskyldiga förälderns överskott, vilket är den summa som återstår efter det att man ställt förälderns utgifter mot dennes inkomster. Denna summa ska därefter divideras med båda föräldrarnas överskott.

Den förälder som barnet inte bor hos fullgör sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidraget.

Det finns omständigheter som kan påverka underhållsbidragets storlek. Exempelvis kan avräkning ske om barnet övernattat hos den förälder som inte är boendeförälder. Om den förälder som ska betala underhållsbidrag har en i jämförelse med boendeföräldern god ekonomi kan denne få betala ett så kallat standardtillägg. Detta kan bli aktuellt om någon av föräldrarna har god ekonomi. Barnet bör i dessa fall även få del av denna standard. Om det är boendeföräldern som lever under goda förhållanden kommer denna standard automatiskt barnet tillgodo. Om det är den andra föräldern som har det gott ställt eller en förmögenhet av större värde kan ett standardtillägg diskuteras. Ett standardtillägg är ett bidrag som går utöver den förra beräkningen. Ett sådant bidrag behöver inte betalas kontant, utan den bidragsskyldige kan exempelvis betala för barnets lägervistelser, utlandsresor, hobbyverksamhet eller liknande.

Om den andra föräldern inte kan betala underhållsbidrag av någon anledning kan boendeföräldern ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan.