Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Vad är en särskild företrädare?

När ett barn under 18 år befaras ha blivit utsatt för brott där minst en av vårdnadshavaren är misstänkt för brottet. Om en av vårdnadshavaren inte är misstänkt för brott, men står i lojalitetställning till den misstänkte, antas…

Varför får unga personer mildare straff än vuxna?

Principen att unga personer som begår brott ska få mildare straff än vuxna har länge funnits både i Sverige och i många andra länder. Med unga personer avses de som inte har fyllt 21 år och ju yngre personen är, desto större hänsyn…

LVU-placerade barns rätt, eller snarare icke-rätt, att göra sig hörda.

Engagemanget i LVU-placerade barns och ungas rätt eller snarare icke-rätt att göra sig hörda har under den senaste tiden varit massivt. Inte minst på våra sociala medier. Detta samtidigt som rubrikerna om barn och unga om far illa på…

Hur gör jag för att få ensam vårdnad

Det första du bör göra är att ta kontakt med den andra av barnets förälder. Ni kan som föreldrar avtala att du skall ha ensam vårdnad för erat barn. Avtalet måste vara skriftlig, och godkänd av socialnämnden. Socialnämnden skall…

Mitt ex har ensam vårdnad och vill nu flytta utomlands med våra gemensamma barn. Kan jag förhindra det

Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnens personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall ändå i takt med barnens stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnens synpunkter och…

Jag tror att mina barn far illa hos sin pappa – kan jag hindra dem från att bo hos honom

Lagen säger att föräldrarna får avtala om barnens boende. Avtalet skall gälla om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det. Om ni inte blir sams om ett avtal, så kan ni båda gå till domstolen som måste fatta ett beslut om…

Att träffa sitt barn som är omhändertagna enligt LVU

När ett barn blir omhändertaget enligt lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) vill barnens föräldrar såklart träffa sina barn under tiden barnet är omhändertaget. Socialnämnden har ett ansvar för att barnets behov av…

Vad innebär samarbetssamtal

Vad innebär samarbetssamtal? Samarbetssamtal är samtal mellan två föräldrar som har svårigheter att komma överens i frågor som rör barnen. Föräldrar som önskar gå på samarbetssamtal kan ansöka om det hos Familjerätten. Föreligger…

Har jag rätt till umgänge med mitt barnbarn

Mor- och farföräldrar har ingen lagstadgad rätt till umgänge med sitt barnbarn. Däremot har vårdnadshavaren ett ansvar för att barnet ska få möjlighet att träffa personer som barnet står nära, såsom exempelvis mor-och farföräldrar…

Hur går en vårdnadsutredning till

När en vårdnadstvist inleds mellan två föräldrar och föräldrarna inte kan komma överens om de frågor som tvisten berör så kan tingsrätten på tal av ena föräldern eller båda föräldrarna besluta om att inhämta en vårdnadsutredning.…