Kan en styrelseledamot dömas för brott som begåtts inom ramen för bolagets verksamhet, exempelvis bedrägerier?

Ja, en styrelseledamot bär ett stort ansvar för vad som görs inom bolagets verksamhet. Det innebär bland annat att en styrelseledamot kan bli dömd för vissa brott inom bolagets verksamhet. Det kan vara fråga om bedrägeri eller förskingring och liknande brott, men det finns också ett antal brott som i princip bara kan begås inom en näringsverksamhet, till exempel bokföringsbrott, trolöshet mot huvudman och vårdslöshet mot borgenär. Även olika skattebrott är relativt vanliga i näringsverksamhet.

I vilken utsträckning kan styrelsen i ett bolag hållas ansvarig för bokföringsbrott?

Ja, att tillse att bolagets bokföring sköts ingår i styrelsens huvuduppgifter enligt aktiebolagslagen 8:4. Finns det flera styrelseledamöter bär de som huvudregel ett kollektivt ansvar. Styrelsen kan visserligen inom sig delegera visst ansvar. Då detta görs krävs det emellertid att de delegerade uppgifterna följs upp. Bokföringsbrotten hör till de vanligare brott som styrelseledamöter åtalas och döms för. Det hör snarare till ovanligheterna att någon annan än en styrelseledamot hålls ansvarig för bokföringsbrott.

Kan ansvaret även omfatta brott som ledamoten inte haft kännedom om?

Ja, som huvudregel krävs visserligen uppsåt för att dömas för brott. Det finns emellertid också ett antal brott där det istället för uppsåt räcker med oaktsamhet eller grov oaktsamhet. Exempel på dessa är bokföringsbrott, vårdslös skatteuppgift, samt ett antal brott enligt aktiebolagslagen, exempelvis om någon styrelseledamot inte bereds tillfälle att delta i bolagets styrning eller om styrelsen underlåter att föra aktiebok (vilken är aktiebolagets ägarförteckning).

Ett oaktsamhetsbrott kan bli aktuellt även om styrelseledamoten inte haft kännedom om det, men det krävs då att denne förfarit oaktsamt, och i princip måste det då handla om saker som styrelseledamoten i vart fall borde ha känt till. Vid denna bedömning är det dock viktigt att tänka på att styrelsens ansvar för bolagets organisation är mycket långtgående, en styrelseledamot som inte är tillräckligt insatt i bolagets organisation och verksamhet kan därför lätt hamna i en situation där denne ansetts ha agerat oaktsamt.

Hur bör en styrelseledamot bete sig och vad bör hen tänka på för att undgå ansvar för brott?

Det finns inget lätt sätt att sammanfatta styrelsens ansvarsområden och därmed inte heller hur ansvar för brott kan undgås. Att organisera bolaget, vara tydlig med vilka uppgifter som delegerats och till vem samt dokumentera och följa upp rutiner och delegerade ansvarsområden är sannolikt de bästa tipsen, men det är också nödvändigt att vara välorienterad i vilka brott som kan vara aktuella och arbeta proaktivt för att undvika dessa.

Finns det andra risker för styrelseledamoten personligen än att bli ansvarig för brott?

Ja, sannolikt är det största hotet, och det som har mest kännbara konsekvenser, risken att bli personligt betalningsansvarig för bolagets skulder. Dessa risker kan vi belysa mer fullständigt i en framtida intervju.