Vad är ett sexualbrott? Vad innebär samtyckeslagen? Vilka beviskrav gäller i sexualmål?

Sexualbrott

-En juridisk term för brott där den brottsliga handlingen är av sexuell art. Brottsbalkens sjätte kapitel definierar på ett tydligt sätt vad som krävs för att rekvisiten, dvs. vad som krävs för att dömas för de olika brotten, ska anses uppfyllda.

I fråga om anmälda sexualbrott är det inte ovanligt att händelsen avser en situation där två personer har befunnit sig i ett stängt utrymme och att det saknas direkta åsynavittnen till det inträffade. Det är vanligt förekommande i fråga om anmälda sexualbrott att det uppstår situationer där ord står mot ord. Därför krävs det alltid stödbevisning till målsägandens berättelse, för att brott ska kunna styrkas.

Vad innebär stödbevisning?

Stödbevisning kan t.ex. vara att brottsoffret har berättat för någon vad han eller hon blivit utsatt för i nära anslutning till händelsen och varit upprörd när den har berättat om händelsen. Då kan den person som brottsoffret berättat för åberopas som vittne (stödbevisning).

Stödbevisning kan även finnas i form av teknisk bevisning, t.ex. sperma, slidsekret, DNA eller skador. För att kunna säkra bevisning i ett tidigt skede kan det vara av avgörande betydelse att en polisanmälan upprättas nära inpå händelsen. Det kan i sin tur innebära att tillräckligt med bevisning kan säkras för att få en fällande dom.

Vad krävs för att dömas till ansvar för sexualbrott?

För en fällande dom krävs det att brottsoffret har en lång, levande, logisk och sammanhängande berättelse som är rik på detaljer och fri från motsägelser. Samt att brottsoffrets berättelse vinner stöd av övrig bevisning, så som vittnesuppgifter och teknisk bevisning.

Om det saknas teknisk bevisning eller vittnesuppgifter kan det i många fall innebära att förundersökningen läggs ned.

Vad innebär samtyckeslagen?

Det krävs inte längre våld, hot, tvång eller att gärningsmannen utnyttjat en person som befunnit i en särskilt utsatt situation för att det ska anses vara våldtäkt. Det räcker med att det är bevisat att brottsoffret inte har deltagit frivilligt.

Ett grundläggande motiv till införandet av samtyckeslagen var att stärka det straffrättsliga skyddet mot sexuella övergrepp. Exempelvis har de fall där brottsoffret varit passiv under övergreppet fått ett starkare skydd.