Ofta bottnar tvister mellan beställaren – konsumenten – och entreprenören – hantverkaren om att priset för det utförda arbetet blev högre än vad som avtalats, att och att det avtalade arbetet tar längre tid att utföra än vad man kommit överens om samt att beställaren inte är nöjd med hantverkarens arbete och därför inte vill betala avtalad kostnad för det utförda arbetet. För att minska risken för att hamna i denna typ av tvist kan man som beställare vidtaga följande åtgärder.

Val av hantverkare

 • Tänk noga igenom exakt vad det är som du vill att hantverkaren ska utföra.
 • Ta kontakt med flera hantverkare och hör dig för om en ungefärlig kostnad för arbets- och materialkostnad och inhämta om möjligt en offert.
 • Kontrollera att hantverkaren har F-skattebevis och bedriver en seriös näringsverksamhet.
 • Fråga hantverkaren om de senaste utförda arbetena och ta om möjligt kontakt med beställaren och hör dig för om hen var nöjd.

Efter att du har valt hantverkare

När du väl har bestämt dig för vilken hantverkare du vill anlita är det viktigt att upprätta ett skriftligt avtal av vilket följande bör framgå.

 • Vilket arbete som ska utföras
 • Vilket material som ska införskaffas och vem som ska införskaffa materialet.
 • Kostnad för entreprenaden, d.v.s. kostnad för arbete och material samt eventuell kostnad för hantverkarens resor till och från arbetsplatsen.
 • Bestäm om kostnaden för arbetet ska ske till löpande eller fast pris.
 • När ska betalning erläggas.
 • Om det finns risk för tillkommande arbetsbeting, d.v.s. arbetsbeting som visar sig först när det avtalade arbetet har påbörjats. Även sådant arbete bör sålunda preciseras och en uppskattad kostnad för detta arbete m.m. bör anges.
 • Tidsram för det kommande arbetet, d.v.s. när ska arbetet påbörjas och avslutas.

Avtal till fast pris eller på löpande räkning

Vid överenskommelse om entreprenaden ska utföras till fast pris, d.v.s. ett bestämt pris, eller på löpande räkning, d.v.s. beställaren får betala för nedlagd och redovisad arbetstid kan det vara av godo att ta reda på följande frågeställningar.

 • Om hantverkaren inte vill ingå ett avtal om fast pris, så bör du fråga varför och därefter ta ställning till om anledningen är rimlig. Om inte så anlita annan hantverkare.
 • Om du ingår ett avtal på löpande räkning så är det viktigt att det i avtalet tas med en uppgift om ett uppskattat arbetsbeting. I stället för ett avtal om fast pris kan man sålunda i avtalet ange en ungefärlig prisuppgift. Detta medför att hantverkaren inte kan överskrida den ungefärliga prisuppgiften med mer än ca 10–15 procent, utan att informera och förankra en högre kostnad med beställaren.
 • När arbetet utförs på löpande räkning är det också viktigt att du som beställare har kontroll över en uppskattad tidsåtgång för det kommande arbetet. Om det i avtalet framgår att arbetet kommer att pågå under två veckor bör beställaren även ha klart för sig hur många ”arbetstagare” som ska utföra det kommande arbetet.

Tidpunkt för betalning

Som anförts ovan bör avtalet innehålla en tidsplan för det kommande arbetet och när betalning ska ske. Vanligtvis brukar hantverkaren vilja delfakturera det utförda arbetet, vilket naturligtvis ofta är rimligt. I avtalet bör sålunda anges vid vilken tidpunkt som delfakturering ska ske. Vanligtvis brukar dessa s.k. lyft ske efter att hantverkaren har utfört en avtalad del av arbetet. Som beställare ska du alltid försäkra dig om att du inte betalar hela det avtalade priset förrän entreprenaden är slutförd och godkänd.

Fel i det utförda arbetet

Om du anser att det föreligger ett fel i det utförda arbetet är det viktigt att du påtalar – reklamerar –  det för hantverkaren, varvid hantverkaren ska ges möjlighet att åtgärda detta. Hantverkaren har alltså som huvudregel en rättighet att avhjälpa felet, vilket är reglerat i lag. Som beställare har du rätt att innehålla betalning avseende kontraktssumman, som motsvarar en skälig uppskattad kostnad för åtgärdande av felet. Det är dock mycket viktigt att du som beställare inte innehåller en större del av kontraktssumman än nämnda åtgärdskostnad. Om det t. ex. återstår 100 000kr att betala vid slutfaktureringen och det finns en uppskattad åtgärdskostnad om ca. 20 000 kr för ett fel, så ska du betala 80 000 kr. En del beställare gör misstaget och innehåller hela den slutliga betalningen. Risken är då påtaglig att hantverkaren väcker talan i domstol, varvid beställaren anses ha förlorat större delen av processen, d.v.s. även fast det förelåg ett fel som kostade ca. 20 000 kr att åtgärda, och förpliktas därför att betala merparten av hantverkarens rättegångskostnader, och beställaren får dessutom svara för sina egna rättegångskostnader, vilket kan bli mycket kostsamt.

Några avslutande ord

Ovan reflektioner är på intet sätt uttömmande och utgör sålunda en endast en liten vägledning till det ofta stora beslutet att anlita en hantverkare. Omfattningen av avtalsvillkor är naturligtvis kopplade till omfattningen av entreprenaden. Det finns även tvingande lagstiftning – Konsumenttjänstlagen – som reglerar denna typ av avtal, vilket innebär att avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen.