Genom detta inlägg vill jag guida dig hur man kan göra för att få den bästa möjliga skilsmässan. Råden jag ger är sådant som jag av erfarenhet vet är viktiga att beakta för att få en lyckligare skilsmässa.

Det handlar inte om att till varje pris vinna över din före detta partner. Har du den inställningen så kan du komma att skada dig själv eftersom en konflikt dig och din före detta make/maka emellan kommer att eskalera. Har ni barn ihop är det särskilt viktigt att ni båda ser till att skilsmässan blir så konfliktfri som möjligt. Det är också viktigt att alla inblandade får det så bra ställt som möjligt ekonomiskt för barnens skull.

Råden gäller främst för dig som har haft en sund relation. Har du levt med en partner som har misshandlat dig psykiskt eller fysisk och/eller som är narcissist eller psykopat – ja då måste du kanske istället försöka distansera dig för att klara dig känslomässigt och snabbt komma vidare i ditt liv.

Tips att tillämpa under äktenskapet

Våga prata om pengar

Många anser att det är jobbigt eller t.o.m. fult att prata om pengar och drar sig därför för detta. Sluta med det! Be din partner om full transparens och insyn. Vågar/kan du inte prata om er ekonomi och era tillgångar under ert äktenskap så kommer bodelningen bli en mycket jobbig process. För det fall din partner vägrar prata om er ekonomi så kan ett argument vara att du behöver det för din trygghets skull om det skulle hända partnern något.

Om du och din partner har vitt skilda uppfattning om ekonomi – t ex om en är en Slösa och den andra en Spara – så är det än mer viktigt att ni pratar om ekonomin och att ni kommer överens om en strategi hur ni ska förhålla er till det. Den som är en Spara kanske inte tycker det är rimligt att behöva dela med sig av det den sparat om det blir en skilsmässa.

Sätt ett ekonomiskt värde på tid med barnen

I en del familjer är det en av föräldrarna som tar ett större ansvar för barnen än den andre. Den föräldern kanske går ner i arbetstid, tar hela eller större delen av föräldraledigheten, ansvarar för hämtning och lämning av barnen, barnens aktiviteter, läxläsning etc. När man arbetar deltid och är föräldraledig längre perioder så kan det påverka den framtida lönen och pensionen. Vid en separation är det vanligt att den parten känna sig lurad och snuvad ekonomiskt. Ta därför upp den här frågan till diskussion med din partner om ”arbetet” med barnen borde generera pengar för den som är hemma. Ni kanske vill avsätta medel till den förälderns pensionssparande eller spara i en fond till den föräldern. Om medel ska avsättas som ska öronmärkas åt en make så måste man samtidigt upprätta ett äktenskapsförord för att göra dessa medel till den makens enskilda egendom. I annat fall ska de ingå i bodelningen och kommer komma den andre maken till del.

Om ni är oense om att tid med barnen ska ge ett ekonomiskt värde så bör den föräldern som väljer att gå ner i tid eller tar ut mer föräldraledighet fundera över om denne anser att det är värt det. Kommer hen fram till att det är det så bör man då förlika sig med tanken på att det kan komma att ”kosta” i framtiden. Detta för att undvika onödig bitterhet i samband med en separation.

Sätt dig in i såväl din som din partners ekonomi

Ofta är det bara en av makarna som har hanterat ekonomin under äktenskapet. Det är såklart naturligt att det är en som sköter betalning av räkningar. Det är dock förvånansvärt ofta som klienter kommer till mig och inte har någon aning om vilka tillgångar som makarna har, vilket värde tillgångarna uppgår till eller hur hög skuldsättning är. När man då ska genomgå en skilsmässa och göra en bodelning kan detta kännas överväldigande och skrämmande för den part som inte har kontroll. Inte sällan är det den part som har det ekonomiskt sämst ställt som är den som inte har någon insyn.

Ett konkret tips är att kontinuerligt – t. ex. en gång varje eller vartannat år – gå igenom din och partnerns ekonomi för att få grepp om hur det ser ut. Det man bör ha insyn i är vilka tillgångar ni äger, vilka skulder som finns, vem som äger respektive tillgång, vem som är betalningsansvarig för lånen och om finns det enskild egendom. Enskild egendom ingår inte vid en bodelning. Om ni har ett äktenskapsförord så var noggrann med att du förstår innebörden av detta och säkerställ att det är uppfyller lagens krav på ett äktenskapsförord.

Lita inte på det din partner säger

Det här rådet kanske låter lite märkligt men många klienter som kommer till mig uppger att de under äktenskapet har kommit överens med sin partner om hur de ska göra uppdelningen vid en eventuell skilsmässa. När sedan skilsmässan är ett faktum så står inte partnern vid sitt ord. I vissa fall har klienten fått ett sommarhus som gått i arv i flera generationer eller hen har sparat en summa pengar eller köpt aktier som den andre maken lovat inte ska ingå i bodelningen. Detta löfte är inte juridiskt bindande. Om ni kommit överens om något dylikt så se till att upprätta ett äktenskapsförord vari ni förordnar om att denna egendom ska utgöra din enskilda egendom. Vänd er till en advokat för att se till att dokumentet blir juridiskt korrekt.

Planera för din ekonomiska framtid

Jobbar du deltid eller inte alls, har du haft långa föräldraledigheter eller har du ett lågavlönat arbete och väldigt få tillgångar så är det av särskild viktigt att fundera över hur du skulle klara det ekonomiskt att leva ensam. Behöver du sätta undan medel till din pension? Borde du stå i en kö för en hyresrätt för det fall du och din partner går skilda vägar? Borde du och din partner har ett äktenskapsförord för att freda vissa av dina tillgångar om ni skulle separera?

Vänd dig till en advokat för att få råd

De bästa klienterna är de som kommer i förebyggande syfte. Man kan mycket väl gå till en advokat under pågående äktenskap för att få råd och tips om hur man ska tänka kring sin och familjens ekonomi samt för att se över de juridiska handlingar som finns som t ex äktenskapsförord, gåvobrev och testamente. Vi advokater som är specialiserade inom familjerätt har mycket god erfarenhet av hur en bodelning kan påverka parterna olika vid en skilsmässa. Det kan således vara en bra investering att komma till advokaten innan man får problem.

Tips att tillämpa under skilsmässan

Behandla varandra med respekt

Orsakerna till en skilsmässa kan vara många men oavsett anledningen till att just ni har valt att gå skilda vägar så behandla varandra med respekt och tala inte illa om varandra varken inför varandra eller andra. Detta gäller särskilt om ni har gemensamma barn. Det är självklart att man kan vara sårad och kränkt om den andre har gjort en illa under relationen eller i samband med separationen men försök lägga detta åt sidan och gör det bästa av situationen för samtliga inblandade.

Om du är den ekonomiskt rikare maken – var generös!

Är du den ekonomiskt rikare maken var generös mot din partner/f.d. partner när ni ska bodela. Är det en väldigt stor skillnad i era ekonomier är det än viktigare att den rikare maken bör vara generös mot den andre. Sätt dig in i din partners ekonomiska situation och fundera över hur liten bostad det är rimligt att hen köper, om hen kommer klara av att betala lånen på den nya bostaden, hur det skulle påverka barnen om hen måste flytta långt ifrån din bostad för att hen inte har råd att köpa en bostad i närheten av din, hur barnen kommer ha det om materiellt hos den andre etc. Du har en gång i tiden valt att leva och älska den här personen och har nu möjlighet att göra så hen får det drägligt även framöver – ta den möjligheten!

Om du är den ekonomiskt fattigare maken – var generös!

Skälen till varför det finns en ekonomiskt rik make och en ekonomiskt fattig make kan vara olika. Vissa har ärvt pengar, andra har arbetat sig till dem. Du som är den fattigare maken kanske inte ansett att pengar är viktiga och valt att själv inte arbeta, arbeta i mindre utsträckning eller att inte göra karriär.

I vissa situationer finns det anledning att fundera över om du verkligen ska kräva att få det du har rätt till enligt lag. Ett par konkreta exempel är dessa.

Ibland så är den rikare maken rik på grund av dennes föräldrar har dött och denne har fått arvet efter dem. Den andre makens föräldrar är fortfarande i livet och har sitt arv kvar att få. Den make vars föräldrar avlidit måste dela med sig av arvet i bodelningen (om inte föräldrarna genom ett testamente gjort egendomen till enskild egendom).

Ena maken har fått ett lantställe i gåva av sin släkt och lantstället har gått i arv i generationer.

Om man i någon av dessa situationer skulle kräva att all egendom skulle ingå i bodelningen kan det slå hårt mot den andre maken. Enligt lag så är du berättigad till hälften av nettovärdet men dessa situationer kan leda till stora konflikter makar emellan och kan skapa en schism som inte går att reparera. Mitt råd är således att du bör fundera på om du tycker att det är rimligt att du ska kräva att samtliga tillgångar ska ingå i bodelningen bara för att du lagligen har rätt till det. Försök att sätta dig in i den andre makens situation – hur skulle du själv reagera om maken krävt detta av dig?

Ha inte bråttom med bodelningen

En bodelning tar tid – ibland kan den ta flera år – så ha tålamod och stressa inte. En stressad part tar ofta dumma och ogenomtänkta beslut vilket du kan ångra i efterhand. Om möjligt vänta med att göra större investeringar till dess att bodelningen är helt klar. Har du till exempel redan köpt en ny bostad så kan detta leda till att du hamnar i trångmål och accepterar något du inte hade gjort annars för att du behöver ha pengarna från bodelningen snabbt.

Ekonomin efter skilsmässan blir sämre

Två gemensamma ekonomier är starkare än en ekonomi. Kom till insikt med att du inte kommer ha det lika bra ställt ekonomiskt efter skilsmässan som före. Du kommer således att få göra avkall på vissa saker ekonomiskt. Det är kanske inte möjligt att bo kvar i samma område som tidigare, ha en lika fin bil som tidigare, resa utomlands varje skollov etc.

Anlita en bra advokat som är specialiserad inom familjerätt

Det kan på pappret verka dyrt att anlita en advokat men det är ofta väl värt det. En advokat som är specialiserad inom familjerätt kan guida dig rätt i de juridiska frågorna som inte alltid är helt enkla. Saker som kan verka självklara är inte alltid det. Ofta har parterna en uppfattning om hur saker och ting ”borde vara” men som faktiskt inte stämmer. Då kan det bara bra att få klarhet i hur det ska vara och förhålla sig till detta.