Många svenskar väljer att lämna Sverige under semestertider och åka på semester utomlands. Det är i samband med detta vanligt att man då kör bil eller något annat motordrivet fordon utanför Sveriges gränser. Det kan exempelvis vara om man hyr en bil på semesterorten eller har möjlighet att låna en bil. Men vad är det egentligen som gäller om olyckan skulle vara framme och hur går man tillväga? Detta inlägg kan vara till hjälp och ge lite vägledning till den som under sin utlandsvistelse råkat ut för en olycka i trafik med ett utlandsregistrerat fordon.

Vilka regler finns på området?

När det gäller skador som uppkommer till följd av trafik med motordrivna fordon så är det i Sverige huvudsakligen trafikskadelagen (TSL) och Skadeståndslagen (SkL) som tillämpas. TSL gäller dock endast när olycka sker med ett svenskregistrerat motordrivet fordon eller om det är ett fordon som körs inom Sveriges gränser. TSL gäller alltså inte när det är ett utlandsregistrerat fordon som framförs i ett annat land även om det är en svensk medborgare eller person med hemvist i Sverige som är med i skadehändelsen. Det är då istället den lagstiftning som gäller i det land där den direkta skadan uppkommit som ska tillämpas.

Inom detta område finns det ett EU-direktiv som skapats för att underlätta skaderegleringen för dem som varit med om en trafikolycka. I korthet innebär direktivet att om man är medborgare i eller har hemvist i något av EU- eller EES-länderna så har du rätt att få din skada reglerad på ditt språk och i ditt land. Regleringen kommer dock att utgå från lagstiftningen i det land där skadan skedde som ska tillämpas.

Detsamma gäller även i de länder som är anslutna till det ”Gröna Kortet”-systemet.

I skrivande stund ingår 33 länder inom EU- och EES-länderna och ytterligare 14

länder inom det gröna kortet-systemet. Lista på de länder som ingår i de olika områdena finns att tillgå på trafikförsäkringsföreningens hemsida www.tff.se/sv/Utland/Resautomlands-med-egen-bil.

Hur fungerar detta i praktiken?

Om du skulle råka ut för en skada i trafiken utomlands med ett utlandsregistrerat fordon så kan det vara svårt att veta vart du ska vända dig för att få hjälp. Ovan nämnda EU-direktiv har regler som anger att alla försäkringsbolag måste ha representanter i övriga EU-länder för att kunna hjälpa sina kunder med skadestånd för personskada till följd av trafik. Vanligtvis har försäkringsbolagen utsett andra försäkringsbolag i övriga EU-länder att vara representanter och hjälpa dem med skaderegleringen.

Varje land måste dessutom ha ett så kallat informationscentrum som ska kunna hjälpa till att hitta rätt försäkringsbolag. I Sverige är det Trafikförsäkringsföreningen www.tff.se som har blivit tilldelade uppdraget som informationscentrum.

Om du exempelvis blir skadad i Tyskland med ett tyskregistrerat motordrivet fordon så ska du alltså vända dig till den svenska Trafikförsäkringsföreningen. Trafikförsäkringsföreningen kommer då att hänvisa dig till det tyska försäkringsbolagets representant i Sverige. Det är denna representant som kommer att ersätta din skada i enlighet med lagen i Tyskland. Om det inte skulle finnas någon representant för det tyska försäkringsbolaget i Sverige kommer istället Trafikförsäkringsföreningen att handlägga skaderegleringen.

Reglerna är till för att underlätta för dig som blivit utsatt för personskada till följd av trafik utomlands. Trots detta är reglerna relativt svåra att överblicka och det kan därför vara bra att ha ett juridiskt ombud som hjälper dig att tillvarata dina intressen.