Rättsfakta (rekvisit) är de faktiska omständigheter som föreligger i fallet och som har juridisk relevans. Rättsföljd innefattar de konsekvenser som inträffar om vissa rättsfakta är uppfyllda.
Om rättsfakta 1, 2 eller 3 och så vidare är uppfyllda så inträder rättsföljden X. Om rättsfakta 1, 2 är uppfyllda men inte 3 kan inte rättsföljden inträda.
För att tydliggöra detta, kan exempel ur straffrätten ges, 3 kap. 7 § 1 st. BrB (Brottsbalken):

Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.
Om någon av oaktsamhet orsakat annans död (rättsfaktum) så döms denne till fängelse högst i två år eller vid ringa brott till böter (rättsföljd).