I vilka situationer har man rätt att använda våld för att försvara sig?

Rätt till nödvärn och därmed våldsanvändning föreligger mot

  1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,
  2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning,
  3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in rum, hus, gård eller fartyg, eller
  4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.

Detta följer av Brottsbalken 24 kap 1 §.

Hur mycket våld kan man använda i självförsvar utan att riskera att själv dömas?

Det beror helt på situationen. Följande allmänna råd kan ges med stöd av det lagrum som nu nämndes.

En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om det m h t angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarligt.

Två saker skall således prövas –

– dels om nödvärnsgärningen var behövlig (kunde andra och lindrigare medel ha använts?)

– dels om den var proportionerlig.

Bedömningen skall göras med relativt bred marginal för den angripne (den som har rätt till nödvärn).

I bedömningen skall också vägas in omständigheter av objektiv natur som inte var kända för den angripne men som faktisk förelåg, t ex att angriparen hade en kniv gömd i fickan.

Har du något råd till den som blir misstänkt för brott efter att ha använt självförsvar?

Framställ invändningen omedelbart till polis och om möjligt – förekom den du utsatt för våld och anmäl själv händelsen till polis. Om möjligt, säkra bevis.