– Hur får man försvara sin egendom?

Enskilda personer har en rätt att försvara sig själv, andra personer och sin egendom.

Det är emellertid viktigt att veta vad man får och inte får göra och var gränserna för, t ex rätten att använda våld då man förvarar sig, går.

I Brottsbalkens 24 kapitel 1 § kan man läsa om det som i dagligt tal brukar kallas nödvärnsrätten. Egentligen är det inte en rättighet, utan en brotts- och straffbefriande bestämmelse.

Om du upptäcker ett pågående inbrott i din bostad har du rätt att använda dig av nödvärn för att försvara dig själv eller din egendom. Du får emellertid inte använda ”mer våld än nöden kräver”. I lagen uttrycks det så att det våld som används måste vara försvarligt, eller rättare sagt får det inte vara oförsvarligt.

Som exempel kan nämnas att om du upptäcker en inbrottstjuv i din bostad får du jaga ut denne och använda visst våld, men du får inte t ex använda skjutvapen och skada eller döda honom eller henne.

På samma sätt får man försvara sig mot någon som fysiskt angriper en genom att använda våld. Hur allvarligt våld man får använda beror på hur allvarligt angreppet är. Om den som angriper dig är beväpnad får du alltså själv använda allvarligare våld och det anses ändå att du har handlat i nödvärn.

Om du upptäcker tjuven på väg från ditt hus med din egendom får du också ta tillbaka egendomen och även då använda våld för att göra det. Du tar då tjuven ”på bar gärning”.

Så länge du har ögonkontakt med den flyende tjuven, dvs. ser honom fly, har du rätt att göra ett s k envars gripande. Tjuven befinner sig på ”flyende fot” så länge du ser vederbörande. Om du tappar ögonkontakt med honom, då är han emellertid inte längre på flyende fot och rätten till nödvärn och att gripa honom har gått förlorad.

Också om någon försöker tränga sig in i din bostad eller som vägrar lämna din bostad på tillsägelse får man använda sig av våld och åberopa den s k nödvärnsrätten.

Fortfarande, och i alla ovannämnda fall, måste våldet stå i proportion till angreppet och får alltså inte vara oförsvarligt.

Så, till skillnad mot vad många gånger påstås, visst får man försvara sig själv, sina närmaste och sin egendom.