Den som vill bedriva e-handel har ett flertal regelverk att förhålla sig till som inte gäller för fysiska butiker. Detta kan innebära en utmaning, vilket många aktörer nu får erfara när Covid-19 accelererar den digitala omställningen för handeln.

Ett av de centrala regelverken som e-handeln måste följa återfinns i distansavtalslagen (2005:59). Vad avses då med ett distansavtal? Jo, ett distansavtal är ett avtal som träffas mellan en näringsidkare (som en e-handel) och konsument på en plats som inte är i näringsidkarens affärslokal (som en butik). Det kan även vara fråga om ett distansavtal om konsumenten först kontaktas på distans och köpet därefter ändå sker i affärslokalen. När konsumenter gör köp på distans kan konsumenterna utöva de rättigheter som finns i distansavtalslagen. Den kanske mest kända rättigheten är den så kallade ångerrätten. Ångerrätten innebär som huvudregel att konsumenten inom 14 dagar kan ångra sitt köp.

Distansavtalslagen ändrades så nyligen som den 1 maj i år 2020. I stora drag innebär ändringarna en skärpning av e-handlarens skyldighet att ge information till konsumenten innan köpet sker. Om konsumenten vill utöva sin ångerrätt ska e-handlaren tillhandahålla konsumenten ett standardformulär för detta. Innan lagen ändrades räckte det med att bara upplysa om att ångerrätt fanns, vilket oftast skedde med hänvisning till köpvillkoren.

Konsumentverket har tagit fram ett standardformulär (eller ”ångerblankett”) som kan användas för att följa distansavtalslagens nya ändring. Den finns tillgänglig på https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett och kan användas av alla.

Det är e-handlarens ansvar att se till att tillräcklig information om ångerrätt finns på plats. Detta innebär att e-handlaren på ett tydligt sätt måste informera om huruvida det finns undantag till ångerrätten, hur lång ångerfristen är samt hur man kan gå till väga för att ångra sitt köp. I och med lagändringen ska även information om standardformulär finnas, vilket enklast kan ske genom att e-handlaren länkar till Konsumentverkets ångerblankett.

För e-handlares del kan detta vara ett bra tillfälle att se över sina villkor. Om osäkerhet finns är det alltid bra att kontakta en på området kunnig jurist!