När ett barn eller en ung person får vård med stöd av lagen om vård av unga (LVU) är det socialnämnden som beslutar när vården ska upphöra. Socialnämnden tittar då på om de omständigheter som föranledde vården från början finns kvar. Det här betyder att det är den unges vårdbehov som avgör hur länge vården ska fortsätta. Om vård utanför hemmet inte längre är motiverat eller om vårdnadshavarna kan tillgodose de vårdbehov som barnet har ska socialnämnden besluta att vård inte längre behövs och avsluta LVU placeringen. Som vårdnadshavare kan du hos socialnämnden begära att placeringen ska upphöra. Ett eventuellt avslag kan då överprövas i förvaltningsrätten.