I samband med att ett äktenskap eller en relation avslutas och det finns gemensamma barn med i bilden uppstår oftast frågor vad som kommer hända.

I de flesta fall löser föräldrarna detta själva, utan hjälp av utomstående, men ibland går inte lösningen att nås utan hjälp. Om man inte kan lösa frågorna på egen hand ska man i första hand vända sig till den kommun barnen tillhör (folkbokförda) där det finns enheter som bistår föräldrar med hjälp, bl.a. via familjerätten.

Det man ska beakta är att familjerätten endast kan agera som medlare och även bistå med hjälp i olika frågor, men kan inte gå emot en förälders vilja. Skulle familjerätten inte kunna bistå med en lösning och situationen är ohållbar, är sista utvägen att vända sig till domstolen.

I samband med att man vill få till en förändring rörande barnen och domstolen är det sista alternativet, får man först ta ställning och avgöra om man behöver anlita ett juridiskt ombud för att få hjälp av föra ens talan. Det finns inget krav om att man måste ha ett ombud och därmed kan man alltid föra sin egen talan, det avråds dock, detta då det ofta är tidskrävande samt saknar de flesta kunskapen som krävs för att driva ärendet. Det finns alltid möjligheter att söka ekonomisk hjälp via ens hemförsäkring (rättsskydd) eller via staten (rättshjälp), om man har möjlighet att få ekonomisk hjälp kan det ombud man vänder sig till avgöra och hjälpa till med.

Det som dock är viktigt att beakta är att i svensk rätt har endast barnen rättigheter, föräldrar och anhöriga saknar en rättighet i denna fråga. Det menas att bara för att en förälder anser vad som är bäst för barnet/barnen, innebär inte det att domstolen delar detta. Kraven är högt satta i svensk domstol att få igenom stora förändringar rörande barnen. Stora förändringar är främst vårdnadsfrågan samt boendet medan mindre förändringar såsom ett reglerat umgänge är ofta möjligheterna goda att kunna få igenom, detta även om den andra föräldern inte delar ens syn.

För att avgöra ens möjligheter att få till en förändring rörande barnet/barnen, rekommenderas det att man vänder sig till en jurist och stämmer av situationen samt bakgrunden, detta är en förutsättning för att kunna avgöra hur möjligheterna ser ut att få igenom det man anser är bäst för barnet/barnen. Föräldrar i tvist tenderar ha en väldigt skild syn på vad som är bäst för de gemensamma barnet/barnen.

Huvudregeln är att det är förenligt med ett barns bästa att ha två delaktiga föräldrar och därmed är en gemensam vårdnad vad domstolen i huvudsak anser vara det bästa. Det finns dock omständigheter som gör att det inte alltid är bäst för barnet att huvudregeln följs, domstolen kräver dock att den som påstår något, även kan styrka detta, annars utgör det endast  ett partspåstående som sällan är tillräckligt.

Slutligen är det av vikt att i den mån det går, att man undviker inleda en tvist vid domstol, detta då barnet/barnen slipper dras med föräldrar som befinner sig i konflikter, vilket i de flesta fall endast är skadligt för barnet/barnen och dess framtida utveckling.