I Sverige har Högsta domstolen en prejudikatbildanden funktion. Regleringen för prövningstillstånd i Högsta domstolen finns i 54 kap. 10 § RB. Huvudregeln är att prövningstillstånd får meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen (prejudikatdispens). Det innebär att målet ska innehålla en fråga som är av intresse i rättstillämpningen för att ge vägledning i hur en regel ska tolkas och tillämpas eller liknande fall ska bedömas. Prövningstillstånd kan vara motiverat i mål där det finns nya rättsfrågor men även rättsfrågor som för en längre tid tillbaka sedan har besvarats. För att leda rättsutvecklingen kan sådana frågor behöva omprövas på grund av förändringar i rättsområdet eller förändrade uppfattningar i samhället.

Den omständigheten att hovrätten kan ha dömt fel i ett mål räcker därför inte för att Hösta domstolen ska ta upp ett mål till prövning.

Högsta domstolen kan dessutom bevilja prövningstillstånd om det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag (extraordinär dispens). I förarbetena framgår det att utrymmet för att bevilja prövningstillstånd på denna grund ska vara ytterst begränsat.