Den som är misstänkt för brott tillerkänns vissa rättigheter genom såväl svensk lagstiftning som i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Tanken är att alla ska ha rätt till en rättvis och rättssäker prövning av misstankarna. Här listar jag några av de mest grundläggande rättigheterna.

 

  • Du som är misstänkt har rätt att bli underrättad om misstanken och förändringar av denna. Om du är anhållen eller häktad har du också rätt att få ta del av de omständigheter som ligger till grund för beslutet om frihetsberövande, samt sådana omständigheter i utredningen som talar till din fördel. Observera att den informationen endast lämnas till dig om du eller din försvarare begär det, åklagaren är alltså inte skyldig att på eget initiativ utveckla sitt ställningstagande.
  • Du har en ovillkorlig rätt att inte yttra dig över brottsmisstanken och att vara tyst i förhör.
  • Du har alltid rätt att på egen hand anlita en försvarare. I många fall har du rätt till en offentlig försvarare, det vill säga en försvarsadvokat som utses av tingsrätten. Du kan då begära en namngiven advokat som får frågan om denne kan åta sig uppdraget. Om du inte väljer någon särskild kommer domstolen att utse en offentlig försvarare åt dig.
  • Du har rätt att fortlöpande ta del av utredningen om det kan ske utan att utredningen skadas.
  • Du har rätt att vid behov få hjälp av tolk samt att få handlingar översatta.
  • Om du är frihetsberövad så har du rätt att få någon anhörig underrättad om frihetsberövandet så fort det kan ske utan att utredningen skadas.
  • Du som är frihetsberövad har också vid behov rätt till mat och vila, samt hälso- och sjukvård.