Denna artikel utgör Del III i en artikelserie avseende vad du kan göra om du är missnöjd med en hantverkare. Del I innehåller en kort redogörelse av de vanligaste källorna till tvist. Del II beskriver dina rättigheter, samt hur du bör agera, vid missnöje. Denna Del III beskriver vad som gäller om du inte lyckas komma överens med din hantverkare och hamnar i ett låst läge.

Rättsskyddet i din hemförsäkring kan ofta ersätta stora delar av kostnaden för att anlita advokat. Det är som huvudregel inte nödvändigt att tvisten prövas i domstol för att ditt försäkringsbolag ska utge ersättning utan det räcker med att du och hantverkaren är oense. Detta innebär att du kan få ersättning för advokatkostnader redan från den stund då du får en faktura från hantverkaren som du bestrider eller om du riktar ett krav mot hantverkaren som hantverkaren motsätter sig. Mer information om rättsskydd finner du lägst ned i artikeln.


Allmänna reklamationsnämnden

Om du och hantverkaren inte kommer överens kan du i vissa fall vända dig till allmänna reklamationsnämnden (ARN). Fallen avgörs där, kostnadsfritt, endast på skriftliga handlingar. Kravet på hantverkaren måste vara minst 2 000 kr och anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att du första gången klagade till hantverkaren. ARN kommer med förslag på hur tvisten ska lösas. Är hantverkaren seriös följer denne ARN:s rekommendation. Hantverkare som är anslutna till större förbund, t.ex. Stockholms byggmästarförening, garanterar att de följer ARN:s rekommendationer. Om hantverkaren väljer att inte följa ARN:s beslut har du en god grund att stå på om du vill ta ärendet vidare till domstol.


Kronofogdemyndigheten

Om du har ett betalningskrav på hantverkaren (t.ex. att du vill ha ersättning för avhjälpandekostnad) och hantverkaren inte bestritt detta utan istället t.ex. inte svarat/gjort sig oanträffbar alternativt medgett betalningsansvar men inte betalat, kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Ansökningsavgiften är 300 kr. Observera att krav som redan har bestritts i sak inte ska skickas in till Kronofogdemyndigheten. Om hantverkaren bestrider kravet hos Kronofogdemyndigheten kan du begära att ärendet överlämnas till tingsrätten för rättslig prövning.


Förhandla fram en lösning med hjälp av ett bra juridiskt ombud

När ARN eller Kronofogdemyndigheten inte är ett alternativ eller om hantverkaren väljer att inte följa ARN:s rekommendation är det en god idé att anlita en advokat specialiserad på hantverkartvister för att öka chanserna att uppnå en lösning utom rätta. Tvister med hantverkare är relativt vanligt förekommande och är inte alldeles lätta att lösa utan juridiskt ombud.

Tvister kan ofta lösas genom förhandlingar med hantverkaren i privat regi. Sker förlikning är det viktigt att detta sker genom att ni undertecknar ett förlikningsavtal där villkoren för överenskommelsen klart framgår (även om förlikningen sker utanför domstol).


Domstol

Om inget annat hjälper kan hantverkaren (om denne har ett krav på dig) eller du (om du har ett krav på hantverkaren) ansöka om stämning hos tingsrätten.

Tvister i domstol är ofta komplicerade, tidskrävande och dyra varför vi rekommenderar att du vänder dig till en advokatbyrå som dels kan föra din talan, dels kan göra en bedömning av utsikterna till framgång samt utvärdera riskerna och därmed om du bör driva saken vidare. Om du i domstol tvistar om ett belopp som är högre än ett halvt basbelopp (23 650 kronor för år 2020) riskerar du nämligen att få betala inte bara för dina egna, utan även för hantverkarens, rättegångskostnader i det fall du förlorar.

Domstolen ska verka för att parterna förliks, dvs. att tvisten löses genom en frivillig överenskommelse innan parternas ombudskostnader har stigit till allt för höga nivåer.


Rättsskydd

Om du har en vanlig hemförsäkring ingår det nästan alltid ett rättsskydd. Om du har hamnat i en tvist kan du ha rätt till rättsskydd från ditt försäkringsbolag för att täcka delar av kostnaden för att driva tvisten, såsom arvode till din advokat och kostnader för att ta fram nödvändig bevisning. Om du förlorar en rättslig process i domstol och därför blir skyldig att betala hantverkarens rättegångskostnader, kan rättsskyddet omfatta även delar av dessa utgifter.

Det är inte nödvändigt att tvisten prövas i domstol för att ditt försäkringsbolag ska utge ersättning. Om din advokat hjälper dig att träffa en uppgörelse utanför domstol, har du normalt sett fortfarande rätt till ersättning. Definitionen av en tvist brukar vara att en av parterna framställer ett krav mot den andra och att den andra parten bestrider kravet, dvs. för att aktivera rättsskyddet räcker det t.ex. att hantverkaren skickar en faktura till dig vilken du bestrider eller att hantverkaren vägrar betala för en skada som du begär ersättning för.

Alla försäkringsbolag har olika villkor för när rättsskyddet ska gälla. Vissa förutsättningar gäller dock för nästan alla försäkringsbolag, bl.a. att tvisten måste gälla ett värde som överstiger ett halvt basbelopp (23 650 kronor för år 2020) samt att du ska ha varit försäkrad i en sammanhängande period om minst två år (men försäkringen behöver som regel inte ha gällt hos samma försäkringsbolag).