Detta är Del II av en artikelserie bestående av tre delar som gäller hantverkartvister. Denna Del II beskriver dina rättigheter, samt hur du bör agera, när du är missnöjd med din hantverkare.

Del I innehåller en kort redogörelse av de vanligaste källorna till tvist.

Del III beskriver de fall du är fortsatt oense med din hantverkare och hur du bör agera i en tvist.

1. Reklamera och dokumentera

Om du upptäcker att det finns fel i arbetet, arbetet är försenat eller hantverkaren orsakat skada måste du så fort som möjligt reklamera detta till hantverkaren.

Du ska enligt Konsumenttjänstlagen klaga inom rimlig tid. Om du gör det inom två månader, räknas det alltid som ”rimligt”. Yttersta reklamationsfristen är tre år efter det att arbetet avslutades. Gäller tjänsten arbete på mark eller byggnader kan du reklamera fel som upptäcks inom tio år efter att uppdraget blev klart. Trots den yttersta reklamationsfristen måste reklamationen fortfarande alltid ske inom rimlig tid.

Reklamera skriftligen så du kan bevisa att du gjort detta. Förklara noggrant vad du upptäckt och varför du anser att det utgör en omständighet som hantverkaren är ansvarig för.

Dokumentera fel och skador eftersom dokumentationen kan komma att utgöra bevisning i en eventuell framtida process. Har du haft kostnader så är det bra att spara kvitton och annat underlag. Spara även all din korrespondens med hantverkaren.

2. Bestrid fakturan 

Om du inte anser dig betalningsskyldig för en faktura är det viktigt att bestrida (protestera mot) denna, dvs. meddela att du inte kommer betala och varför. Fakturor som redan är betalda går också att bestrida. Bestrid skriftligen så du kan bevisa att du har gjort detta.

Tänk på att du endast kan bestrida den del av fakturan som motsvarar ditt krav, t.ex. vad det kostar för dig att få fel eller skador åtgärdade, som motsvarar överdebiteringen eller om arbetet är försenat.

3. Håll inne betalningen

Du kan hålla inne så stor del av betalningen som krävs för att det ska fungera som säkerhet för ditt krav, t.ex. motsvarande kostnaden för felavhjälpande eller skadestånd pga. försening. En risk finns i att hålla inne med för mycket av betalningen, vilket kan medföra att du hamnar i betalningsdröjsmål.

4. Kräv att felet/skadan åtgärdas eller att tjänsten fullgörs

Om tjänsten är felaktigt utförd, hantverkaren orsakat skada eller hantverkaren är i dröjsmål har du rätt att kräva avhjälpande/fullgörelse om det inte medför orimlig kostnad eller besvär för hantverkaren i förhållande till ditt intresse av att felet avhjälps/tjänsten fullgörs. Avhjälpande ska normalt ske utan kostnad för dig. Dokumentera att du begärt avhjälpande/fullgörelse.

Hantverkaren har som huvudregel även en rätt att få åtgärda fel och skador.

Åtgärdande ska ske inom ”skälig tid” och vad det innebär får bedömas från fall till fall.

Har du själv, eller genom att anlita annan hantverkare, avhjälpt felet eller skadan kan du alltså förlora din rätt till ersättning. Det är därför viktigt att du inte försöker åtgärda några fel m.m. själv.

Vägrar hantverkaren att uppfylla sin skyldighet, ska du dokumentera detta så att du kan bevisa att hantverkaren vägrat åtgärdande/fullgörande.

5. Anlita besiktningsman vid fel i tjänst och skador

Bedömningen av om en tjänst blivit fackmässigt och/eller avtalsenligt utförd kan vara svår och om du inte kan komma överens med hantverkaren bör du anlita en oberoende besiktningsman som kan inspektera det utförda arbetet och eventuella skador. Besiktningsmannen kan på så sätt hjälpa dig med att avgöra om arbetet är fackmässigt och/eller avtalsenligt utfört samt om hantverkaren ansvarar för vissa skador eller inte och därmed om du bör driva saken vidare. Se till att få ett skriftligt besiktningsutlåtande.

6. Begär prisavdrag

Om avhjälpande inte sker, kan du begära prisavdrag. Prisavdraget ska som huvudregel motsvara vad det kostar att få felet/skadan åtgärdad. Du kan då anlita en annan hantverkare för att åtgärda felet/skadan. Observera att prisavdraget ska beräknas efter vad det skulle kosta dig att få felet/skadan avhjälpt på det minst kostnadskrävande sättet.

Innan du vänder dig till en annan hantverkare kan det vara bra att du skriver till hantverkaren ytterligare en gång, för att förklara vad du kommer göra (och att du tänker använda den eventuella summan som du hållit inne för att bekosta arbetet alternativt att du ämnar återkomma med ett betalningskrav för avhjälpandekostnaden).

7. Hävning

Om tjänsten är felaktigt utförd och avhjälpande inte sker inom skälig tid eller om hantverkaren försökt att rätta felet men det ändå inte blir bra, kan du i vissa fall häva hela eller delar av avtalet.

Vid försening kan du välja mellan att kräva att hantverkaren utför tjänsten eller, under vissa förutsättningar, häva hela eller delar av avtalet.

Du kan vid hävning även ha rätt till skadestånd, men oftast gynnar det alla parter om du i första hand försöker komma överens med hantverkaren om någon form av prisavdrag och att denne utför hela arbetet enligt plan.

8. Skadestånd

Kravet på skadestånd blir aktuellt om du drabbas av andra eller större ekonomiska skador än vad som täcks av ett eventuellt prisavdrag.

Du har normalt rätt till ersättning för skada som hantverkaren orsakat, t.ex. om någon del av bostaden eller din egendom skadas när arbetet utförs. Hantverkaren ska då betala för skadan.

Har hantverkaren utfört tjänsten felaktigt och felet lett till andra skador har du normalt också rätt till ersättning för dessa. Det kan t.ex. röra sig om ett tak som reparerats på ett felaktigt sätt och regnvatten sedan läckt in och förstört saker inne i bostaden.

Vad gäller försening, så kan förseningar innebära att kostnaden för dig ökar kraftigt. Om arbetet drar ut på tiden kan du under vissa förutsättningar få skadestånd som motsvarar de påvisbara extrakostnader som förseningen har orsakat dig på samma sätt som vid fel och skador. Har du och hantverkaren avtalat om förseningsvite har du rätt att få det avtalade vitesbeloppet utan att du behöver specificera dina kostnader. Skulle dina kostnader vara större än vitesbeloppet är hantverkaren skyldig att ersätta dig för dessa också.

Vid skadestånd gäller generellt att du kan få ersättning för t.ex. förlorad arbetsinkomst för att du fått stanna hemma från arbetet för att begränsa skadan av ett läckage till följd av felaktigt gjord reparation, kostnader för resor m.m. i samband med reklamation, skador på egendom, hyra/köp av ersättningsföremål till följd av försening eller fel (t.ex. portabla värmeelement då de vanliga elementen inte installerats i tid eller installerats felaktigt) och måltider på restaurang när ett kök inte kan användas. Eftersom du måste bevisa dina kostnader och förluster är det viktigt att spara kvitton och annat underlag. Kostnaderna måste ha varit nödvändiga och du måste ha agerat skadebegränsande. Dessutom måste du bevisa att kostnaderna är orsakade av att hantverkaren agerat vårdslöst.

9. Rättsskydd

Om du har en vanlig hemförsäkring ingår det nästan alltid ett rättsskydd. Om du har hamnat i en tvist kan du ha rätt till rättsskydd från ditt försäkringsbolag för att täcka delar av kostnaden för att driva tvisten, såsom arvode till din advokat och kostnader för att ta fram nödvändig bevisning.

Det är inte nödvändigt att tvisten prövas i domstol för att ditt försäkringsbolag ska utge ersättning. Om din advokat hjälper dig att träffa en uppgörelse utanför domstol, har du normalt sett fortfarande rätt till ersättning. Definitionen av en tvist brukar vara att en av parterna framställer ett krav mot den andra och att den andra parten bestrider kravet, dvs. för att aktivera rättsskyddet räcker det t.ex. att hantverkaren skickar en faktura till dig vilken du bestrider eller att hantverkaren vägrar betala för en skada som du begär ersättning för.

Alla försäkringsbolag har olika villkor för när rättsskyddet ska gälla. Vissa förutsättningar gäller dock för nästan alla försäkringsbolag, bl.a. att tvisten måste gälla ett värde som överstiger ett halvt basbelopp (23 650 kronor för år 2020) samt att du ska ha varit försäkrad i en sammanhängande period om minst två år (men försäkringen behöver som regel inte ha gällt hos samma försäkringsbolag).