Det här är en återkommande fråga från brottsoffer och vittnen. Huvudregeln är att en huvudförhandling är offentlig och att samtliga parter ska närvara vid hela huvudförhandlingen (rättegången). Det gäller alla förutom vittnen som kommer in i rättssalen först när de ska höras. Det innebär att du enligt huvudregeln kommer behöva möta den åtalade i rätten oavsett om du är vittne eller målsägande. Det finns emellertid situationer där man som målsägande eller vittne inte behöver närvara i rättssalen samtidigt som den åtalade.

Medhörning
Om det finns anledning att anta att ett vittne eller en målsägande av rädsla eller av annat skäl inte kommer berätta sanningen eller inte avlägga ett korrekt vittnesmål på grund av en parts (ofta den åtalade) eller åhörares närvaro får rätten besluta om att den personen inte får vara i rättssalen under vittnets eller målsägandens förhör. Att en person rent generellt tycker att det är besvärligt att tala inför publik räcker inte. Om rätten beslutat att en part (exempelvis den åtalade) inte får närvara vid förhöret får parten istället följa det som sägs genom ljudöverföring eller bild- och ljudöverföring. Detta kallas för medhörning. Begreppet “anledning att anta” är ett uttryck för att tröskeln är ganska låg. Vanligtvis godtas ett påstående om att den som ska höras är rädd för den åtalade.

Bestämmelserna om så kallad medhörning finns i 37 kap. 3 § första och fjärde stycket rättegångsbalken samt i 36 kap. 18 § rättegångsbalken.

Sidorum
Utöver så kallad medhörning så kan du som målsägande även få följa huvudförhandlingen från ett annat rum med ljud- och bildöverföring. På så sätt kan du helt undvika att personligen träffa den tilltalade i rätten.

Målsägandebiträde
Tänk på att du som brottsoffer kan ha rätt till ett målsägandebiträde om du blivit utsatt för vissa typer av brott. Det gäller främst om du blivit utsatt för vålds- eller sexualbrott, men man kan ha rätt till ett målsägandebiträde även i andra situationer. Ett målsägandebiträde hjälper dig i processen med att upprätta ett skadeståndsanspråk och kan även vara delaktig i utredningen i övrigt samt biträda åtalet i skuldfrågan. En åklagare har en skyldighet att vara objektiv och även lyfta fram sådant som talar till den åtalades fördel vilket inte gäller ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde har enbart i uppgift att tillvarata dina intressen och kan vara ett mycket bra stöd i en besvärlig rättegång. Har du blivit utsatt för ett brott kan du uppge för polisen eller åklagaren att du vill ha ett målsägandebiträde och du kan även namnge en person som du vill ska företräda dig (oftast en advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå).

Varmt välkomna att kontakta mig vid eventuella frågor eller funderingar kring detta.