Målsägande

Målsägande är en juridisk term som används vid förundersökning och rättegång i brottmål.

Förenklat kan man säga att målsägande är en person som har blivit utsatt för brott. Oftast har målsäganden direkt blivit utsatt för brott, men ibland kan en målsägande indirekt ha blivit utsatt. Så är det till exempel med närstående till en person som har blivit mördad.

Målsägandebiträde

Målsägandebiträde är en advokat eller jurist som har utsetts av domstolen att hjälpa målsäganden.

Målsägandebiträdet ska ta till vara målsägandens intressen vid förundersökningen och rättegången. Målsägandebiträdet ska lämna stöd och hjälp till målsäganden och vid behov föra målsägandens talan.

Målsägandebiträdet är skyldig att vara lojal mot sin klient, och är helt oberoende i förhållande till åklagare, polis, domstol och försvarare. Det är alltså bara målsägandens intressen som styr arbetet.

Det är staten som betalar för målsägandebiträdets arbete. Om en person blir dömd kan denne ibland behöva betala tillbaka det som staten har lagt ut. Målsäganden behöver dock aldrig betala.

Målsägandebiträde kan utses vid sexualbrott och andra allvarliga brott, eller om målsäganden annars har ett särskilt starkt behov att få hjälp.

Du har som målsägande rätt att välja vilken advokat du vill ska utses. Om du har blivit utsatt för brott bör du direkt begära ett målsägandebiträde och samtidigt säga vem som du vill ska utses. Du kan framställa begäran till polisen, åklagaren eller domstolen som hanterar utredningen eller rättegången.

Särskild företrädare för barn

För målsäganden som är barn gäller ibland särskilda regler. Dessa regler gäller när barnet har blivit utsatt för brott av sin vårdnadshavare. De gäller också om vårdnadshavarna på annat sätt är olämpliga att ta till vara barnets intressen.

I sådana situationer får barnet inte ett målsägandebiträde utan en särskild företrädare för barn.

Det är åklagaren som begär att en särskild företrädare ska utses, men det är domstolen som bestämmer vem som ska utses.

Bara den advokat eller jurist som på grund av sina kunskaper och erfarenheter samt personliga egenskaper är särskilt lämplig för uppdraget får utses till en särskild företrädare för barn.

En särskild företrädare agerar inte bara som målsägandebiträde, utan också som barnets ställföreträdare. Detta för att barnets vårdnadshavare inte ska kunna sabotera för barnet. Det är alltså den särskilda företrädaren – och inte vårdnadshavaren – som bestämmer om barnet ska delta i förhör, genomgå läkarundersökning eller begära skadestånd.

En särskild företrädare är oberoende i förhållande till åklagare, polis, domstol, försvarare och vårdnadshavare. Den särskilda företrädaren ska självständigt låta sig vägledas endast av vad som är bäst för barnet.