Lag om hemlig dataavläsning
Den första april träder en ny lag ikraft som innebär att brottsbekämpande myndigheter får betydligt större möjlighet att avlyssna och övervaka personer som är misstänkta för eller förväntas begå̊ allvarliga brott. Myndigheterna ska i hemlighet få installera mjuk- eller hårdvara i en teknisk utrustning (till exempel en dator, mobiltelefon eller läsplatta) och läsa av innehållet. Det kan till exempel handla om att installera en trojan för att läsa av meddelanden och avlyssna samtal i krypterade program och appar eller skaffa sig tillgång till ett konto i sociala medier. Det kan också handla om att aktivera mikrofonen eller kameran i en utrustning och på så sätt hämta in tal och rörliga bilder.

Syftet med lagstiftningen är framförallt att minska grov och organiserad brottslighet. Detta syfte ska dock vägas mot det faktum att övervakning genom hemliga tvångsmedel innebär ett integritetsintrång för den enskilde. Jag delar de synpunkter som Advokatsamfundets tidigare generalsekreterare Anne Ramberg framförde i ett särskilt yttrande angående lagförslaget. Hon menar att personlig integritet utgör ett villkor för att människor ska kunna utöva sina demokratiska rättigheter och att det är en förutsättning för det demokratiska samhället. Hon menar vidare att om den personliga integriteten beskärs, så urholkas vår demokratiska värdegrund, som vilar på ett fritt och kritiskt deltagande i debatten.
Statens maktutövning och befogenhet att kontrollera sina medborgare ska inte sträcka sig längre än vad som är absolut nödvändigt. Den totala kartläggningen och övervakningen av privatpersoner som möjliggörs i och med den nya lagen kan komma att visa sig vara ett rejält övertramp i strävan mot effektiv brottsbekämpning. Som försvarsadvokat är det nu viktigt att man i den mån det är möjligt kontrollerar att den nya lagen endast tillämpas i de syften som nu är aktuella.