Jag är misstänkt för sexköp. Undrar om jag kan räkna med strafföreläggande. Och om det isf blir offentlig handling?

Är gärningen erkänd och det är fråga om ett enstaka tillfälle kan du räkna med ett strafföreläggande.

Ett vanligt strafföreläggande för det här brottet är 50 dagsböter och storleken på varje dagsbot beror på din inkomst.

Högsta domstolen har i NJA 2001 s 527 kommit fram till att 50 dagsböter är lämpligt och det är ”typstraffet”.

Är det fråga om flera fall av sexköp eller köp av sex där den som säljer sex är en del av en  organiserad prostitution/människohandel kan det bli fråga om villkorlig dom och böter. Det finns ett sådant rättsfall från Hovrätten för Västra Sverige.

RH 2008:59

Köp av sexuella tjänster som förmedlats genom organiserad prostitution har bedömts innefatta försvårande omständigheter varför påföljden bestämts till villkorlig dom jämte böter. Även utnyttjande i visst fall av den prostituerades underläge har bedömts på samma sätt.

Oavsett om du godtar ett strafföreläggande eller döms vid domstol hamnar du i belastningsregistret men risken för ”upptäckt” är större om du får en dom mot dig. Det är bara du och vissa myndigheter som kan begära utdrag av belastningsregistret.

Strafföreläggande syns såvitt jag känner till inte på de hemsidor på internet som förmedlar uppgifter om domar. Däremot kommer alla domar från tingsrätter upp om man söker på de sidorna på namn eller personnummer.

Förutom den straffrättsliga aspekten vid den här typen av brott  finns givetvis risken att arbetsgivaren eller ens familj reagerar negativt.