Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Kan jag få betala skadestånd för olovlig trädfällning?

Många markägare tror sig ha rätt att fälla träd på sin egna mark, men detta stämmer inte riktigt. I fastighetens detaljplan eller områdesplan kan det finnas bestämmelser om hur man får och när man inte får fälla träd på tomten. För…
,

Grannens trädrötter spränger asfalten på vår parkering och växer in i vårt avlopp ut. Har inga egna träd på gården. Vad ska vi göra, vems är ansvaret

Sedan gammalt gäller en allmän princip om hänsyn mellan grannar. Detta uttrycks i jordabalken som att var och en vid nyttjande av sin egen eller annans fasta egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen. Här åsyftas främst åtgärder…
, , , , , , , , ,

Fel bostadsyta angavs vid köp av bostadsrätt, har jag rätt till prisavdrag

Om bostadsytan är mindre än som angivits vid köpet är lägenheten att anse som felaktig i köprättslig mening och köparen har då som huvudregel rätt till prisavdrag.
, ,

Vad är ett dolt fel och vem är ansvarig

Ett dolt fel är ett fel som en köpare eller säljaren inte kunnat se med blotta ögat och inte upptäckts vid en noggrann besiktning. Felet ska även redan ha funnits i bostaden innan köpet. För att det ska kunna ses som ett dolt fel krävs…
, ,

Kan krav på skadestånd ärvas? Och hur beräknas i så fall ersättningen?

Vad händer om den som råkat ut för ett skadefall avlider innan han/hon fått någon ersättning från sitt försäkringsbolag. Denna fråga regleras i Skadeståndslagen 6 kap. 3§ som rör frågan om bortfall av rätten till ideellt skadestånd…
,

Kan jag få skadestånd om jag varit häktad och frikänns?

Ja, du kan få skadestånd i en sådan situation. Den som har varit frihetsberövad, d.v.s. anhållen eller häktad utan att sedan bli dömd för gärningen, t.ex. om förundersökningen läggs ned eller om man frikänns i domstol, har som huvudregel…
,

Skadestånd vid frihetsberövande

Kan jag få skadestånd om jag varit häktad och frikänns? Om du har varit frihetsberövad, dvs. anhållen och/eller häktad och blir frikänd har du rätt till ersättning från staten. Detsamma gäller om förundersökningen läggs ned och…