Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Vägledande dom av Högsta domstolen rörande bostadsrättsförenings ansvar för s.k. ren förmögenhetsskada

Med ren förmögenhetsskada avses en rent ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon drabbas av en person- eller sakskada. Som en huvudprincip gäller enligt svensk skadeståndsrätt att utanför avtalsförhållanden ersätts…

Förlikning? Vad är det, och varför skulle jag?

En sak som obönhörligen kommer upp om man råkar hamna i en tvist i domstol, är frågan om förlikning. Vad är då en förlikning, kanske någon frågar sig? Den korta förklaringen är att en förlikning är ett avtal om att avsluta en…

När ord står mot ord?

När ord står mot ord? Posted on 18 december, 2019 by Marie Traunsberger De flesta som i någon mån följt samhällsdebatten under de senaste åren har förmodligen stött på diskussionen om bevisning och beviskrav i brottmål i allmänhet…

Ny dom rörande den rättsliga betydelsen av den s.k. frågelistan

Vid mäklarförmedlade försäljningar av villafastigheter är det mycket vanligt att en s.k. frågelista används, där säljaren besvarar ett antal frågor rörande fastigheten och som köparen får ta del av. Frågelistan bifogas vanligen…

Vad fungerar mot mobbning?

Skollagen och diskrimineringslagen är moderna och tämligen kraftfulla lagar. De ställer upp mycket höga krav, som inte alltid efterlevs i praktiken. Enligt de här båda lagarna kan barn som mobbas eller utsätts för sexuella eller rasistiska…

Det räcker inte alltid med att kunna lagtexten för att agera i rätt tid. Nytt avgörande av Högsta Domstolen

HD har avgjort en tvist om tidsfristen för en köpare av en fastighet att reklamera fel i fastigheten. Bakgrunden i tvisten var följande. I november 2009 överlät säljaren flera skogs-fastigheter till köparen. I början av år 2010 fick…

Småmål – Företagarens ”do it yourself” – eller vad gör Du när kunden inte betalar?

Många småföretagare har en särskild pärm där de samlar fakturor som de har ställt ut men aldrig har fått betalt för. Ofta handlar det om fakturor som var och en är på en mindre summa, men som tillsammans, och över tid, kanske kan…

Penningtvätt

En företeelse som media skrivit alltmer om sedan ungefär år 2017 är Vishing. Ordet är en kombination av orden voice och phishing och innebär kort sagt bedrägeri via telefon. Ofta utförs bedrägerierna genom att bedragaren ringer upp…

Framtidsfullmakter – när du själv vill bestämma vad som ska ske om du inte längre fungerar som idag

För en tid sedan skrev jag om en del problem som kan uppstå när man får en god man eller förvaltare förordnad för sig. Nu är en lösning på en del av de problemen verklighet, nämligen genom att Sverige liksom flera andra länder har…

Makulerade medborgarskap?

Kriget mot IS ser äntligen ut att vara över. Statsministern har sagt att Sverige inte kommer att hjälpa till för att få hem fängslade IS anhängare med svenskt medborgarskap. Det är bra. Självklart ska vi inte hjälpa människor som…