Att som förälder bli granskad av socialtjänsten

Jag ska här belysa hur föräldrar kan uppleva det att bli granskade, och ifrågasatta, av socialtjänsten. Bloggen avser också att visa på att det socialtjänsten beslutar om inte alltid är till barnets bästa. Jag menar att om inte socialtjänstens…

Socialtjänstens förmåga att värna om barnets bästa

Regeringen tillsatte 2016 en nationell samordnare, Cecilia Grefve, och i tre år arbetade hon som nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården. I december 2017 kom slutrapporten, Barnets och ungdomens reform – förslag för…

Socialtjänstens ansvar för barn och ungdomar

Socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden och att de får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta är en av socialtjänstens viktigaste uppgifter. Det är framför allt Socialtjänstlagen…

LVU-placerade barns rätt, eller snarare icke-rätt, att göra sig hörda.

Engagemanget i LVU-placerade barns och ungas rätt eller snarare icke-rätt att göra sig hörda har under den senaste tiden varit massivt. Inte minst på våra sociala medier. Detta samtidigt som rubrikerna om barn och unga om far illa på…
,

Vad innebär LVU?

Då ett barn eller ungdom har vårdnadshavare som av någon anledning inte kan ge den unge den omsorg som denne behöver, eller om den unge skadar sig själv genom exempelvis missbruk eller kriminalitet, kan det blir aktuellt med ett omhändertagande…
,

LVU FRÅN SOCIALTJÄNSTEN

Tvångsomhändertaganden från socialtjänsten Ett område som vi på advokatbyrån arbetar mycket med är när socialtjänsten tar hand om unga med tvång, utan att föräldrarna och barnet (eller någon av dem) håller med om det. Ett tvångsomhändertagande…
, , , , , ,

Advokat Joel Apitzschs 5 tips till dig som behöver ett juridiskt biträde

Välj en advokat – titeln är en kvalitetsstämpel Vem som helst får kalla sig jurist och starta en juristbyrå. Det kräver alltså ingen utbildning och det finns inga krav på kompetens. Det sker heller ingen kontroll av de som driver…
,

Får jag en advokat i LVU-mål?

Om det blir aktuellt att tvångsomhänderta en ung person för vård, kan den unge samt dennes vårdnadshavare få ett så kallat offentligt biträde som är en advokat eller en biträdande jurist. Det är domstolen som beviljar ett offentligt…
,

Min dotter är 18 år, kan hon få vård enligt LVU?

Den som har fyllt 18 men inte 20 år kan få vård enligt LVU i de så kallade beteendefallen om det är lämpligare än annan vård.
,

När kommer vård enligt LVU i fråga?

Vård enligt LVU kan komma i fråga när frivilliga lösningar inte är tillräckliga, och innebär att föräldrarnas rätt att bestämma över barnet begränsas. Det finns två huvudfall när vård enligt LVU kan bli aktuell: • när fysisk…