Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Äganderättsövergången vid fastighetsöverlåtelse

I köpeavtal avseende fast egendom intas regelmässigt bestämmelser som anger att köparen ska tillträda fastigheten en viss angiven tillträdesdag och att äganderätten och alla andra rättigheter som hör till fastigheten övergår till…

Fel i fastighet

Lite om fel i fastighet. Mitt intresse för fastighetsfrågor är stort. Inte minst för att jag gillar att snickra. Jag har byggt det mesta på min egen fastighet. Det är endast det elektiska jag överlämnat till annan att utföra. VAD…

Kan säljaren av en fastighet häva köpeavtalet om köparen inte betalar köpeskillingen i tid? Nytt avgörande av Högsta domstolen

Lagbestämmelserna rörande överlåtelse av fastighet återfinns i jordabalken. Enligt jordabalken kan ett fastighetsförvärvs bestånd göras beroende av att köparen erlägger köpeskillingen. Anges det i köpeavtalet att köpebrev senare…

Dolt fel i hus?

Om du som köpare upptäcker att huset som du har köpt är i sämre skick än vad som framgår av köpeavtalet eller om huset är i sämre skick än vad du hade förväntat dig, talar man i juridiska termer om ”fel i fastighet”. Det…

Lokalhyresavtal - tips till dig som ska hyra en lokal

En bra och ändamålsenlig lokal är ofta en viktig faktor för ett företags framgång. När man väl hittat en lämplig lokal vill företagaren gärna andas ut och börja planera för inflytt. I det läget är det dock viktigt att säkerställa…

Fel bostadsyta angavs vid köp av bostadsrätt, har jag rätt till prisavdrag

Bostadsrätter köps och säljs vanligtvis mellan privatpersoner. Det regelverk som då blir tillämpligt är köplagen (1990:931). Om det i efterhand visar sig att arean som uppgivits inte är korrekt blir därför felreglerna i köplagen tillämpliga. Areauppgiften…

Hyresvärdens uppsägning av lokalhyresgäst på grund av rivning eller ombyggnation

Hyresvärdens uppsägning av lokalhyresgäst på grund av rivning eller ombyggnation 1. Inledning Lokalinnehavare råkar emellanåt ut för en uppsägning på grund av att huset ska rivas eller genomgå ombyggnationer som hyresvärden…

Att köpa ett hus eller lägenhet i Kroatien; Vad behöver man tänka på?

Sedan den 1 juli 2013 är Kroatien medlem i EU vilket innebär att det inte längre finns några hinder för andra EU-medborgare, exempelvis svenskar att förvärva en semesterbostad eller ett andra hem i Kroatien. Den kroatiska fastighetsmarknaden…

Besiktningsmans ansvar för överlåtelsebesiktning vid fastighetsköp

Vid fastighetsköp är det vanligt att man som köpare anlitar en besiktningsman som undersöker fastigheten. Detta brukar ske innan köpekontraktet mellan säljare och köpare är undertecknat och syftar till att ge köparen vetskap om fastighetens…
,

Grannens trädrötter spränger asfalten på vår parkering och växer in i vårt avlopp ut. Har inga egna träd på gården. Vad ska vi göra, vems är ansvaret

Sedan gammalt gäller en allmän princip om hänsyn mellan grannar. Detta uttrycks i jordabalken som att var och en vid nyttjande av sin egen eller annans fasta egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen. Här åsyftas främst åtgärder…