Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Högsta Domstolen meddelar prövningstillstånd om ersättning vid uppsägning av lokalhyresavtal

I 12 kap. jordabalken (hyreslagen) finns bestämmelser om lokalhyresgästs rätt till ersättning från hyresvärden i vissa fall när hyresvärden säger upp hyresavtalet till upphörande och för avflyttning eller med begäran om ändrade…

Jag ska sälja min bostadsrättslägenhet och mäklaren föreslår ett budgivningsförfarande. Vad innebär detta och måste jag sälja till högstbjudande även om jag hellre vill sälja till en annan budgivare?

Enligt fastighetsmäklarlagen ska fastighetsmäklare informera spekulanterna på en bostadsrätt eller fastighet om hur säljaren avser att genomföra försäljningen, däribland om hur en eventuell budgivning kommer att gå till rent praktiskt.…

Äganderättsövergången vid fastighetsöverlåtelse

I köpeavtal avseende fast egendom intas regelmässigt bestämmelser som anger att köparen ska tillträda fastigheten en viss angiven tillträdesdag och att äganderätten och alla andra rättigheter som hör till fastigheten övergår till…

Fel i fastighet

Lite om fel i fastighet. Mitt intresse för fastighetsfrågor är stort. Inte minst för att jag gillar att snickra. Jag har byggt det mesta på min egen fastighet. Det är endast det elektiska jag överlämnat till annan att utföra. VAD…

Kan säljaren av en fastighet häva köpeavtalet om köparen inte betalar köpeskillingen i tid? Nytt avgörande av Högsta domstolen

Lagbestämmelserna rörande överlåtelse av fastighet återfinns i jordabalken. Enligt jordabalken kan ett fastighetsförvärvs bestånd göras beroende av att köparen erlägger köpeskillingen. Anges det i köpeavtalet att köpebrev senare…

Dolt fel i hus?

Om du som köpare upptäcker att huset som du har köpt är i sämre skick än vad som framgår av köpeavtalet eller om huset är i sämre skick än vad du hade förväntat dig, talar man i juridiska termer om ”fel i fastighet”. Det…

Lokalhyresavtal - tips till dig som ska hyra en lokal

En bra och ändamålsenlig lokal är ofta en viktig faktor för ett företags framgång. När man väl hittat en lämplig lokal vill företagaren gärna andas ut och börja planera för inflytt. I det läget är det dock viktigt att säkerställa…

Fel bostadsyta angavs vid köp av bostadsrätt, har jag rätt till prisavdrag

Bostadsrätter köps och säljs vanligtvis mellan privatpersoner. Det regelverk som då blir tillämpligt är köplagen (1990:931). Om det i efterhand visar sig att arean som uppgivits inte är korrekt blir därför felreglerna i köplagen tillämpliga. Areauppgiften…

Hyresvärdens uppsägning av lokalhyresgäst på grund av rivning eller ombyggnation

Hyresvärdens uppsägning av lokalhyresgäst på grund av rivning eller ombyggnation 1. Inledning Lokalinnehavare råkar emellanåt ut för en uppsägning på grund av att huset ska rivas eller genomgå ombyggnationer som hyresvärden…

Att köpa ett hus eller lägenhet i Kroatien; Vad behöver man tänka på?

Sedan den 1 juli 2013 är Kroatien medlem i EU vilket innebär att det inte längre finns några hinder för andra EU-medborgare, exempelvis svenskar att förvärva en semesterbostad eller ett andra hem i Kroatien. Den kroatiska fastighetsmarknaden…