Jag vill samarbeta, men barnens mamma vill inte. Kan hon få ensam vårdnad

Frågan är egentligen för komplicerad för att besvaras kortfattat, men jag gör ett försök. Men det korta svaret är ja. Barnets mamma kan få ensam vårdnad. Om det är det bästa för barnet. Huvudregeln är emellertid att barnet…

Vårdnadstvist – Hur går en process till i domstol.

Om man befinner sig i en situation som upplevs ohållbar med anledning av en stundande, pågående eller avslutad separation och där det finns barn med i bilden är det viktigt att veta hur en process i domstolen går till, detta då det är…

Medling i mål om vårdnad, boende och umgänge

Möjligheten för domstol att förordna medlare i mål om vårdnad, boendeoch umgänge infördes genom 2006 års vårdnadsreform. Syftet med reformen var att ge föräldrar ytterligare förutsättningar att enas i frågor som rör vårdnad,…

Separation – hur gör vi med den gemensamma bostaden.

I samband med att man tar beslutet att separera uppstår i de flesta fall en del frågor som måste lösas bl.a. hur man ska göra med bodelning av de ekonomiska mellanhavanden som kan finnas, detta berör främst gemensam bostad samt bohag. I…

Umgänge – Reglera umgänge mellan barn och förälder.

I de flesta fall kan föräldrar lösa hur barnets relation med bägge sina föräldrar ska se ut efter en separation, dock uppstår det ibland situationer där man inte utan hjälp kan lösa denna fråga. Omständigheter som beaktas och där…

Från vilken ålder kan mina barn få växelvist boende

Föräldrar bestämmer själva hur de anser att deras barn skall bo vid en separation. Är föräldrarna överens om växelvis boende så kan barnen bo växelvis oavsett ålder. Om föräldrarna inte är överens kan man vända sig till domstolen…

Jag vill samarbeta, men barnens mamma vill inte. Kan hon få ensam vårdnad

Om hon vänder sig till domstolen och de anser att ni har sådana samarbetsproblem att det inte är till barnens bästa att ni har gemensam vårdnad så kan domstolen tillerkänna en av föräldrarna ensam vårdnad.

Från vilken ålder kan mina barn få växelvist boende

Två föräldrar som separerar kan fritt välja hur barnet skall bo och hur mycket umgänge barnet ska ha med den förälder den inte bor med. Man brukar säga att tre år är en lämplig ålder för ett barn att börja bo växelvis mellan föräldrarna.…

Vad händer om vi inte kan komma överens om hur vi ska dela på våra tillgångar efter skilsmässan

Kommer ni inte överens om bodelningen efter skilsmässan kan ni båda eller en av er ansöka om att få en bodelningsförättare förordnad av domstolen. När domstolen förordnat en bodelningsförättare ska denne i första hand försöka…

Hur gör jag för att få ensam vårdnad

Det första du bör göra är att ta kontakt med den andra av barnets förälder. Ni kan som föreldrar avtala att du skall ha ensam vårdnad för erat barn. Avtalet måste vara skriftlig, och godkänd av socialnämnden. Socialnämnden skall…