Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

FÖRETAGSHEMLIGHETER OCH UPPHOVSRÄTT I DOMSTOLSFÖRHANDLINGAR

Ibland händer det som inte får hända – någon utomstående har fått tag på bolagets företagshemligheter. Det kan röra kalkyler, dataprogram, kundlistor, ritningar med mera. Plötsligt och utan förvarning dyker det upp en ny konkurrent…

OM FALLET MED DEN BRYSKE UNDERSKÖTERSKAN

Hur mycket krävs för att en arbetsgivare ska kunna avskeda en arbetstagare? En undersköterska var anställd på ett äldreboende i en stad i västra Sverige. Hon arbetade på en avdelning för vård i livets slutskede, så kallad palliativ…

OM SAMBANDET MELLAN AVTALSRÄTT OCH ARBETSRÄTT

Anställningsavtal är i de flesta avseenden som andra avtal. Det finns inget magiskt med det, utan anställningsavtal träffas som alla andra avtal. Förvisso finns det många regler avseende själva anställningen som inte gäller andra uppdragsförhållanden…

OM VIKTEN AV ATT FULLGÖRA ARBETSGIVARENS OMPLACERINGSSKYLDIHET VID UPPSÄGNING PÅ GRUND AV ARBETSBRIST

När en arbetsgivare ska säga upp en anställd på grund av arbetsbrist, är det oerhört viktigt att det först sker en ordentlig omplaceringsutredning. Detta fick en arbetsgivare nyligen erfara i Arbetsdomstolen. Bakgrunden är följande.…

Handhälsning och skadestånd vid anställningsintervju

Den 15 augusti 2018 meddelade Arbetsdomstolen, ”AD”, i ett omtalat rättsfall (A 46/17, dom nr 51/18) att en arbetssökande kvinna fick diskrimineringsersättning (skadestånd) på grund av så kallad indirekt diskriminering enligt diskrimineringslagen. Bakgrunden…
,

KONKURRENSKLAUSULER I ANSTÄLLNINGSAVTAL

Utgångspunkten i Sverige och inom svensk rätt är att efter det att anställningen har upphört, så får den tidigare anställde i princip fritt bedriva konkurrerande verksamhet med sin tidigare arbetsgivare, eller ta anställning hos en…

Kan jag få sparken om jag rökt hasch på min fritid?

Nej, normalt sett inte. Undantaget skulle var om du har en hög position i en verksamhet som kräver stort förtroende och saken kommer ut i offentligheten.

Får man strejka hur som helst och för vad som helst?

Hamnkonflikten i Göteborg är uppmärksammad. Uppmärksamheten är befogad. Anledningen till konflikten är svår att förstå även för mig som arbetat som advokat i arbetsrättsliga mål under ett kvarts sekel. Konsekvenserna av konflikten…

Jag vill säga upp mig och starta en egen konkurrerande verksamhet. Vad gäller? Får jag ta med mig kunder från arbetsgivaren?

Under den tid du är anställd skall du vara solidarisk med din arbetsgivare. Man får inte aktivt ragga på kunder, kopiera kundregister eller på annat sätt kopiera arbetsgivarens egendom för att senare använda i den egna verksamheten.    Situationen…

Kan det få juridiska konsekvenser om jag skriver negativt om min arbetsgivare på sociala medier?

Ja, det kan få konsekvenser. Inom alla anställningsförhållanden råder en lojalitetsplikt. Den innebär( för den nu aktuella frågan) att man som arbetstagare inte kan uttrycka sig hursomhelst utan att bryta mot sitt anställningsavtal…