Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…
,

FÖRESLAGNA ÄNDRINGAR I LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD

En av många arbetsgivare efterlängtad reform av Lagen om anställningsskydd, ”LAS”, från 1974, tycks nu vara på väg genom betänkandet ”En moderniserad arbetsrätt”, SOU 2020:30. Sammanfattningsvis syftar förslaget till att…

I ljuset av coronaviruset – vanliga frågor från arbetsgivare och nya arbetsrättsliga regler

Några vanliga frågor från arbetsgivare med anledning av coronaviruset För arbetsgivare kan den senaste tidens utveckling kring smittspridningen ge upphov till en del frågor om vad som är lämpligt och tillåtet när det gäller olika restriktioner…

Coronaviruset – ur ett arbetsrättsligt perspektiv

Få har nog missat den senaste tidens utbrott av coronavirussjukdom (covid-19). Även om antalet fall i Sverige än så länge är förhållandevis få och lindriga har utbrottet gett upphov till många arbetsrättsliga frågeställningar,…

FÖRETAGSHEMLIGHETER OCH UPPHOVSRÄTT I DOMSTOLSFÖRHANDLINGAR

Ibland händer det som inte får hända – någon utomstående har fått tag på bolagets företagshemligheter. Det kan röra kalkyler, dataprogram, kundlistor, ritningar med mera. Plötsligt och utan förvarning dyker det upp en ny konkurrent…

OM FALLET MED DEN BRYSKE UNDERSKÖTERSKAN

Hur mycket krävs för att en arbetsgivare ska kunna avskeda en arbetstagare? En undersköterska var anställd på ett äldreboende i en stad i västra Sverige. Hon arbetade på en avdelning för vård i livets slutskede, så kallad palliativ…

OM SAMBANDET MELLAN AVTALSRÄTT OCH ARBETSRÄTT

Anställningsavtal är i de flesta avseenden som andra avtal. Det finns inget magiskt med det, utan anställningsavtal träffas som alla andra avtal. Förvisso finns det många regler avseende själva anställningen som inte gäller andra uppdragsförhållanden…

OM VIKTEN AV ATT FULLGÖRA ARBETSGIVARENS OMPLACERINGSSKYLDIHET VID UPPSÄGNING PÅ GRUND AV ARBETSBRIST

När en arbetsgivare ska säga upp en anställd på grund av arbetsbrist, är det oerhört viktigt att det först sker en ordentlig omplaceringsutredning. Detta fick en arbetsgivare nyligen erfara i Arbetsdomstolen. Bakgrunden är följande.…

Handhälsning och skadestånd vid anställningsintervju

Den 15 augusti 2018 meddelade Arbetsdomstolen, ”AD”, i ett omtalat rättsfall (A 46/17, dom nr 51/18) att en arbetssökande kvinna fick diskrimineringsersättning (skadestånd) på grund av så kallad indirekt diskriminering enligt diskrimineringslagen. Bakgrunden…
,

KONKURRENSKLAUSULER I ANSTÄLLNINGSAVTAL

Utgångspunkten i Sverige och inom svensk rätt är att efter det att anställningen har upphört, så får den tidigare anställde i princip fritt bedriva konkurrerande verksamhet med sin tidigare arbetsgivare, eller ta anställning hos en…

Kan jag få sparken om jag rökt hasch på min fritid?

Nej, normalt sett inte. Undantaget skulle var om du har en hög position i en verksamhet som kräver stort förtroende och saken kommer ut i offentligheten.