Kan polisen ta något i beslag från mig om jag inte är misstänkt för brott?
Utgångspunkten för när polisen får ta något i beslag är 27 kap 1 § i rättegångsbalken. Där framkommer följande 4 situationer där beslag kan förekomma, vilket är om föremålet skäligen kan antas (1) ha betydelse för utredning om brott, (2) vara någon avhänt genom ett brott, (3) vara förverkat på grund av brott och (4) ha betydelse för utredning om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.
(1) Kan antas ha betydelse för utredning om brott.
Ett föremål kan antas ha betydelse för utredningen om ett brott inte bara under spaningsstadiet utan även under den följande förundersökningen och slutligen som bevismedel i en rättegång. Det kan också vara ett direkt bevis för att den misstänkte är skyldig, exempelvis genom övervakningsfilm eller bilder.
(2) Kan antas vara avhänt någon genom brott.
Beslaget syftar i dessa fall till att egendomen ska kunna återställas till målsäganden, som exempelvis stöldgods.
(3) Kan antas vara förverkat på grund av brott.
Förverkande innebär att egendomen som avses tillfaller staten. Exempelvis tas narkotika i beslag och förverkas enligt bestämmelserna i narkotikastrafflagen. När det gäller bland annat brottsverktyg kan sådana förverkas trots att det inte inletts någon förundersökning.
(4) Kan antas ha betydelse för utredningen om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.
Exempel på föremål som kan tas i beslag är handlingar som kan ge information om äganderätten till kapitalvaror, tillgodohavanden i utländska banker eller innehav av fastigheter utomlands. Vanligast är att det här beslaget används vid ekonomiska brott.
Andra bestämmelser.
Vidare finns det olika bestämmelser för olika sortera föremål, såsom att brev exempelvis endast får tas i beslag om det för brottet är föreskrivet fängelse i 1 år eller mer. Det är undersökningsledaren eller åklagaren som yrkar på beslag och det är rätten som förordnar om beslag. Beslaget verkställs sedan av polis eller åklagare. Förhandling ska alltid hållas vad gäller beslag och det räcker att förundersökning är inledd.
Sammanfattningsvis
Förenklat är det alltså så att även om du inte är misstänkt för brott personligen, får polis och/eller åklagare ta något i beslag om det kan antas ha koppling till ett brott på något sätt. Viktigt att komma ihåg är att det alltid behövs ett beslut från rätten om beslag som sedan verkställs av polis eller åklagare. Beslag får inte ske utan föregående förhandling.