Polisen kan under vissa omständigheter avlyssna din telefon och använda sig av tvångsmedlet som enligt lag benämns som hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation.

För att polisen ska kunna avlyssna din telefon krävs det bland annat att du är skäligen misstänkt för ett brott och att det är av synnerlig vikt för utredningen att avlyssningen genomförs. Med skäligen misstänkt menas att det finns konkreta och objektiva omständigheter som med en viss styrka talar för att du har begått det brott du är misstänkt för. Genom att polisen har en skyldighet att underrätta dig om när du är skäligen misstänkt för ett brott, blir du medveten om att du kan utsättas för avlyssning. Utöver kravet på skälig misstanke förutsätts att det lägsta straffet för brottet du är misstänkt för är fängelse i två år eller att det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brottets straffvärde kommer att överstiga fängelse i två år.

Om det anses föreligga en påtaglig risk att du kommer att utöva grövre brott såsom exempelvis högmålsbrott, brott mot Sveriges säkerhet, allmänfarliga brott och terroristbrott, kan polisen i vissa fall avlyssna din telefon trots att misstanke om brott inte föreligger.

Vad som är viktigt att komma ihåg är att du ibland kan bli avlyssnad genom att prata i telefon med en person som är misstänkt för brott och som har blivit föremål för avlyssning.

Om du har blivit föremål för avlyssning ska du bli underrättad om detta i efterhand. Har du inte fått en underrättelse om avlyssningen så har din telefon förmodligen inte blivit avlyssnad. Det finns dock vissa undantag då underrättelse inte behöver ske, såsom att uppgifterna är sekretessbelagda eller handlar om vissa mycket allvarliga brott.