För närvarande ger lagtexten inte något utrymme för att man skulle få straffrabatt om man angav en medmisstänkt. Däremot är både moderaterna och socialdemokraterna förespråkare för att man ska införa ett system med kronvittnen, alltså tilltalade som vittnar mot medtilltalade i utbyte mot strafflindring. Vi får se om det förslaget går igenom.

Det finns en allmän bestämmelse i Brottsbalken 29 kap 3§ 5p Brottsbalken Om straffmätning och påföljdseftergift

Som förmildrande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad som är föreskrivet för vissa fall, särskilt beaktas
5. om den tilltalade frivilligt angett sig eller lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet.

Denna bestämmelse syftar inte direkt på att man skulle få straffrabatt om man angav någon medtiltalad. Min känsla är ändå att man som tilltalad behandlas något mildare om man anger en medmisstänkt även om det inte finns ett direkt stöd för det i lagen.

Det man också ska fundera på innan man anger någon annan för ett brott är att det kan bli en del obehagliga konsekvenser om man “golar”.

Döms man till ett fängelsestraff är det vanligt att medfångar vill se ens dom och förundersökningsprotokoll. Skulle det då komma fram att man angett en medmisstänkt kan man på olika sätt råka illa ut.